2016 оны 06 дугаар сард Өмнөговь, Булган, Орхон, Дорноговь аймагт тус тус зохион байгуулсан төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтаар хүн бүртгүүлээгүй, тэнцээгүй ажлын байруудыг нөхөх тухай

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

2016 оны 06 дугаар сард Өмнөговь, Булган, Орхон, Дорноговь аймагт тус тус зохион байгуулсан төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтаар хүн бүртгүүлээгүй, тэнцээгүй  ажлын байруудад ажиллахыг сонирхсон этгээд төрийн жинхэнэ албан хаагч бол Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, нөөцөд байгаа иргэн бол нөөцөөс нэр дэвшүүлэх журмын дагуу, шалгалт өгөөгүй иргэний хувьд тухай бүр нь төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах замаар уг сул орон тоог нөхөх арга хэмжээг зохион байгуулах юм.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

Хоёр. Бүртгэл  

Зарлагдаж буй ажлын байрны сул орон тоонд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

  • Зард тавигдсан албан тушаалд ажиллахыг сонирхсон, ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангаж байгаа этгээд:
    • Төрийн жинхэнэ албан хаагч бол тухайн аймгийн сонирхсон байгууллагын дарга болон хүний нөөцийн ажилтантай уулзаж материалаа бүрдүүлж өгөх бөгөөд томилох эрх бүхий этгээд Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт заасны дагуу шууд томилон ажиллуулж болно. Томилох эрх бүхий этгээд энэ тухайгаа аймаг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд мэдэгдэж, зараас хасуулна.
    • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд байгаа иргэн бол тухайн аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргатай уулзаж материалаа бүрдүүлж өгөх бөгөөд аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нэр дэвшүүлнэ.
  • Төрийн албаны шалгалт өгөөгүй иргэн бол тухайн аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргатай уулзаж  материалаа бүрдүүлж өгөх бөгөөд аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн чиглэлийн дагуу шалгалт авах хугацааг тогтооно.

 

Тав. Мэдээлэл лавлагаа

Зарын мэдээлэлтэй  холбоотой асуудлаар аймаг дахь  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн  утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

Аймаг

Холбогдох утасны дугаар

1

Булган

70342441

2

Дорноговь

70522656

3

Орхон

70357899 70350778 

4

Өмнөговь

70532871, 95995111

  

АЙМГУУДЫН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 Өмнөговь аймаг

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Захиалга өгсөн газар

Нэгжийн нэр

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэ-жил

Мэргэ-шил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

Боловсролын газар

Сургалт судалгаа, арга зүйн нэгж

Гадаад хэлний боловс-рол хариуц-сан мэргэжилтэн

Гадаад хэлний сургал-тын асуудал

ТЗ-5

1

Бака-лавр буюу түү-нээс дээш

Англи, Орос хэлний багш

Багш, боловсролын удирдлага

Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан

Сургалт зохион байгуулах, судалгаа хийх, төлөвлөх, тайлагнах, арга зүйн зөвөлгөө өгч хамтран ажиллах, асуудал шийдвэрлэх

Бичиг баримт боловсруу-лах, багаар ажиллах чадвартай, эерэг зөв хандлагатай, боловсролыг шинэчлэх сэтгэхүйтэй, ТАХ-ийн ёс зүйн хэм хэмжээг баримтладаг.

 

2

Нийг-мийн даат-галын хэлтэс

Үйлчилгээний алба

Магад-лагч эмч

Ажлын байрны тодор-хойлол-тод заагдсан ажлууд

ТЗ-5

1

Дээд /ерөн-хий эмчилгээний анги төгс-сөн/

Хүний их эмч

Рези-ден-турын сургал-тад хам-рагдсан байх

Мэргэж-лээрээ 3-аас доошгүй жил ажил-ласан.

Компьютерийн бүх төрлийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай, харилцааны өндөр соёлтой

Хууль журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг, нууц хадгалах чадвартай, идэвхи санаачлагатай, илүү цагаар ажиллах боломжтой байх.

 

3

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Ханбогд сум

Байгаль хамгаа-лагч

БО-ны хууль тогтоом-жийн хэрэгжил-тийг хангах, хяналт шалгалт хийх

ТЗ-2

1

Дээд

байгаль хамгаа-лал, экологич, биологичургамал хамгаа-лал

 

 

Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, компьютерийн мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах

 

4

Сэврэй сум

сумын ЗДТГ

Мэргэ-жилтэн

Эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан

ТЗ-3

1

дээд

Мал зүйч, МАА-н менежер МАА-н үйлдвэр-лэлийн техно-логи

 

 

Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, компьютерийн мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах

 
                                             

 

 

Булган аймаг

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Захиалга өгсөн газар

Нэгжийн нэр

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэ-жил

Мэргэ-шил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэндийн алба

Магадлагч эмч

Даатгуулагч, иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа тогтоох, эмнэлгийн хуудасны бичилт олголт, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний сувилалын сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмж, эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын үйл ажиллагаанд хяналт тавих

ТЗ-5

1

Баклавар болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

 

 Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан

Хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай, хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй

Ажлын ачаалал даах, илүү цагаар ажиллах, багаар ажиллах чадвартай байх

 

2

Эрүүл мэндийн газар

Удирдлага, төлөвлөлт санхүүгийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ

ТЗ-5

1

Баклавар буюу түүнээс дээш

Хүний их эмч, Халдвар судлагч

 

Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан.

Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх. Монгол хэл бичгийн чадвар сайн байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх

 

3

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ

ТЗ-5

1

Баклавар буюу түүнээс дээш

Хүний их эмч, Халдвар судлагч

 

Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан.

Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх. Монгол хэл бичгийн чадвар сайн байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх

 

4

Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар

Бүрэгхангай сум

Газрын даамал

Газрын харилцааны хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

ТЗ-З

1

Дээд

Газар зохион байгуулагч инженер

 

 

Компьютерийн программууд дээр ажиллах чадвартай англи хэлний зохих мэдлэгтэй, Монгол хэл бичгийн ур чадвар сайн байх

 

 

5

Орхон сум

Засаг даргын тамгын газар

Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч

МАА-н үйлдвэрлэл, технологи, бүртгэл мэдээлэл

ТЗ-3

1

Бакалавр буюу түүнээс дээш

Малын эмч 

 

 

Хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх

 

6

Бугат сум

Засаг даргын тамгын газар

 Мэргэжилтэн

Бэлчээр газар, тариалан хоршоо, хөнгөн үйлдвэрлэл

ТЗ-3

1

Бакалавр буюу түүнээс дээш

Агрономич, гидро инженер

 

 

Багаар ажиллах чадвартай, Монгол хэл бичгийн зөв бичих дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн чадвартай

 

 

 

 

 

 

Орхон аймаг

Албан тушаалын нэр

Ангилал зэрэглэл

Ажлын байрны тоо

Нэр

Хариуцах асуудал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага 

1

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Уламжлалт анагаах ухаан сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Уламжлалт, нөхөн сэргээхээр мэргэшил эзэмшсэн бол давуу тал болно

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

 -Хууль дээдлэх                   -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                                                 -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                                              - Нууц хадгалах

2

Эрүүл мэндийн газарт

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

 -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                            - Нууц хадгалах

                       

 

 

Дорноговь аймаг

 

дэс дугаар

Захиалга өгсөн газар Байгууллага

Нэгжийн

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

 

 

Нэр

Хариуцсан асуудал

ангилал зэрэглэл

Орон тоо

боловсрол

мэргэжил

мэргэшил

туршлага

ур чадвар

тусгай шаардлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

Дэс  түшмэл

 

 

1

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн

мэргэжилтэн

Хатанбулаг сумын халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

дээд, бакалавр

Эдийн засагч, нягтлан бодогч, Нийгмийн ажилтан

 Нийгмийн салбарын чиглэлээр мэргэшсэн байх

төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан

Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, баг бүрдүүлэх, харилцааны соёлтой, компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг хэрэглэж чаддаг, мэдээлэл ашиглаж бичиг баримт боловсруулах, бүтээлч санаа дэвшүүлэх

ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, нууц хадгалах

 

 

 

2

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

мэргэжилтэн

Бэлчээрийн ургамал хамгаалал, усан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

дээд, бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй

Усны инженер, гидрогеологи, Усжуулалтын инженер,

 -

мэргэжлээрээ ажиллаж байсан

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг хэрэглэж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, баримт бичиг боловсруулах чадвартай байх

салбарын эрх зүйн мэдлэгтэй байх, ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих,

 

 

 

3

Сайншанд сумын Захирагчийн ажлын алба

Сайншанд сум

мэргэжилтэн

Зам тээвэр харилцаа холбоо хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-4

1

дээд, бакалавр

Зам, холбооны инженер

 -

ажлын дадлага туршлагатай байх

Багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг хэрэглэж чаддаг, баримт бичиг боловсруулах чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, нууц хадгалах

 

 

4

Хатанбулаг ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

байгаль хамгаалагч

ТЗ-2

1

дээд, бакалавр

байгаль орчны чилгэлийн мэргэжилтэй байх

мэргэжлийн тусгай программ ашиглан мэдээлэл боловсруулах чадвартай

 -

компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх, багаар ажиллах, харилцааны соёлтой байх

ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй  сахих,

 

 

5

Хатанбулаг ЗДТГ

МЭҮТ

мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

мал зүйч

Малын үржүүлэг селекци, МАА-н менежер

 -

компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх, багаар ажиллах, харилцааны соёлтой байх

орон нутагт тогтвор суурьшилтай 3-аас доошгүй жил ажиллах

 

 

6

Алтанширээ сумын ЗДТГ

МЭҮТ

мэргэжилтэн

малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

малын их эмч, хүнсний технологич

хүнсний аюулгүй байдал болон мал эмнэлгийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

 -

компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх, багаар ажиллах, харилцааны соёлтой байх

орон нутагт тогтвор суурьшилтай 3-аас доошгүй жил ажиллах

 

 

7

Алтанширээ сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

хуульч, эрх зүйч

төрийн удирдлагаар мэргэшсэн

 -

компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх, багаар ажиллах, харилцааны соёлтой байх

орон нутагт тогтвор суурьшилтай 3-аас доошгүй жил ажиллах

 

 

8

Алтанширээ сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

Хууль зүйн мэргэжилтэн

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

хуульч, эрх зүйч

төрийн удирдлагаар мэргэшсэн

 -

компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх, багаар ажиллах, харилцааны соёлтой байх

орон нутагт тогтвор суурьшилтай 3-аас доошгүй жил ажиллах

 

 

9

Сайхандулаан сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

Газрын даамал

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

газар зохион байгуулагч, газрын кадастр, зураглал, үнэлгээ, экологич

компьютер программист

 -

компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх, багаар ажиллах, харилцааны соёлтой байх

орон нутагт тогтвор суурьшилтай 5-аас доошгүй жил ажиллах

 

 

10

Сайхандулаан сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

малын их эмч, мал зүйч, технологич, эдийн засагч, нягтлан бодогч

ХАА-н үйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

 -

компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх, мэргэжлийн гадаад хэлний мэдлэгтэй байх, багаар ажиллах, харилцааны соёлтой байх

орон нутагт тогтвор суурьшилтай 5-аас доошгүй жил ажиллах

 

 

11

Улаанбадрах сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

бэлчээрийн менежмент газар тариалан хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ хариуцсан

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

агрономич, ХАА-н болон усны инженер, нягтлан бодогч

 -

 -

бусдыг манлайлах, асуудлыг шийдвэрлэх, багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг чаддаг байх

ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй  сахих, илүү цагаар ажиллах

 

 

12

Улаанбадрах сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

малын их эмч

 -

 -

бусдыг манлайлах, асуудлыг шийдвэрлэх, багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг чаддаг байх

ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй  сахих, илүү цагаар ажиллах

 

 

13

Дэлгэрэх сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

Газрын даамал

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

газар зохион байгуулагч- инженер, газрын кадастр, геодези, экологич

 -

 -

багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй  сахих, авлигаас ангид байх, нууц хадгалах, илүү цагаар ажиллах

 

 

14

Өргөн сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

Газрын даамал

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

газар зохион байгуулагч- инженер, газрын кадастрын инженер

 -

 -

багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй  сахих, авлигаас ангид байх, нууц хадгалах, илүү цагаар ажиллах

 

 

15

Хөвсгөл сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

Дотоод ажил хариуцсан

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

түүхч, архив, судлаач

түүх судлал, албан хэрэг хөтлөлт мэдээллийн технологи, мэдээллийн сүлжээ

 -

багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажилладаг чаддаг, идэвхи санаачлагатай, бие даан асуудал боловсруулах чадвартай харилцааны соёлтой байх

ёс зүйн хэм хэмжээг   сахих, нууц хадгалах, харилцааны соёлтой

 

 

16

Сайншанд сумын ЗДТГ

ЗДТГ

мэргэжилтэн

Бэлчээрийн менежмент, малын эрүүл мэнд хариуцсан байцаагч мэргэжилтэн

ТЗ-3

1

дээд, бакалавр

Малын их эмч, зоо инженер, технологич

 -

ажлын дадлага туршлагатай

Багаар ажиллах чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг хэрэглэж чаддаг, баримт бичиг боловсруулах чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, нууц хадгалах

 

 
                                 

 

 

 

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

21

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дугаар хуралдаан

21

01-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

21

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

21

01-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 1 дугаар хуралдаан

20

12-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 66 дугаар хуралдаан

20

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 65 дугаар хуралдаан

20

12-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 64 дугаар хуралдаан

20

12-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 62 дугаар хуралдаан

20

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 61 дугаар хуралдаан

20

12-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 60 дугаар хуралдаан

20

12-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 59 дугаар хуралдаан

20

12-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 58 дугаар хуралдаан

20

11-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 57 дугаар хуралдаан

20

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 56 дугаар хуралдаан

20

10-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 55 дугаар хуралдаан

20

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 54 дугаар хуралдаан

20

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 53 дугаар хуралдаан

20

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 52 дугаар хуралдаан

20

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 51 дугаар хуралдаан

20

09-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 50 дугаар хуралдаан

20

09-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 49 дугаар хуралдаан

20

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар хуралдаан

20

09-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

20

09-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

20

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

20

08-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дугаар хуралдаан

20

08-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

20

08-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

20

08-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дугаар хуралдаан

20

08-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

20

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

20

07-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

20

07-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

20

06-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

20

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

20

06-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 34 дугаар хуралдаан

20

06-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 33 дугаар хуралдаан

20

05-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаан

20

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 31 дугаар хуралдаан

20

05-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 29 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 28 дугаар хуралдаан

20

05-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 27 дугаар хуралдаан

20

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаан

20

05-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 25 дугаар хуралдаан

20

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 24 дүгээр хуралдаан

20

04-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаан

20

04-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаан

20

04-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 21 дүгээр хуралдаан

20

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 дугаар хуралдаан

20

04-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан

20

04-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 17 дугаар хуралдаан

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан