Төрийн албаны зөвлөлтэй ижил төстэй чиг үүрэг бүхий бусад орны байгууллагуудын талаар

 • Улсын нэр: Монгол
 • Засаглалын хэлбэр: Парламентын
 • Байгууллагын нэр: Төрийн албаны зөвлөл / Civil Service Commission
 • Байгуулагдсан огноо: 1995
 • Үндсэн чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжуудын биелэлтийг зохион байгуулах, мэргэшил, арга зүйн удирдлагаар хангах, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулсан стандартын хэрэгжилтийг шалган зааварлах, зөрчлийг арилгуулах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, маргааныг хянан шийдвэрлэх г.м.
 • Бүтэц, орон тоо: Төрийн албаны зөвлөл нь хамтын удирдлагын зарчмаар ажиллах бөгөөд 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Тэдгээрийн 3 нь орон тооны, 4 нь орон тооны бус байна. Орон тооны 3 гишүүнийг 6 жилийн хугацаагаар УИХ томилдог. Зөвлөл нь Ажлын албатай бөгөөд аймаг, нийслэл, яам, агентлагт нийт 50 салбар зөвлөлтэй.
 • Цахим хуудас: http://csc.gov.mn

 

 

 • Улсын нэр: АНУ
 • Засаглалын хэлбэр: Ерөнхийлөгчийн
 • Байгууллагын нэр: Боловсон хүчнийг удирдах алба / US Office of Personnel Management
 • Байгуулагдсан огноо: 1871, 1979 онд шинэчлэн зохион байгуулагдсан
 • Үндсэн чиг үүрэг: Төрийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтыг зарлах, сонгон шалгаруулах журмыг тогтоох, төрийн албанд ажилд орох иргэдийн түүх намтарын судалгаа хийх, мерит тогтолцоог хэрэгжүүлж, хамгаалах, төрийн албан хаагчдын тэтгэвэр, эрүүл мэндийн даатгалын хөтөлбөрийг удирдах, төрийн албан хаагчдыг сургах, хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн бодлоготой холбоотой шинэ бодлого боловсруулах, турших, хэрэгжүүлэх
 • Бүтэц, орон тоо: Анх United States Civil Service Commission нэртэйгээр 1871 онд байгуулагдсан ба 1979 онд Боловсон хүчнийг удирдах алба ба Мерит системийг хамгаалах хороонд хуваагдсан. Даргыг ерөнхийлөгч нь томилдог, дэд дарга, орлогчтой. Дотоод хяналтын, Албан хаагчдын бодлогын, Тэтгэвэрийн бодлогын, Эрүүл мэнд, даатгалын, Мерит систем хариуцлага, хэрэгжилтийн, Холбооны мөрдөн шалгах, Хүний нөөцийн шийдлийн гэсэн газруудтай. 6000 гаруй албан хаагчтай.
 • Цахим хуудас: http://www.opm.gov

 

 

 • Улсын нэр: БНХАУ
 • Засаглалын хэлбэр: Социалист
 • Байгууллагын нэр: Улсын төрийн захиргааны газар / The State Administration of Civil Service
 • Байгуулагдсан огноо: 2008
 • Үндсэн чиг үүрэг: Төрийн албаны ангилал зэрэглэл, сонгон шалгаруулалт, шагнал урамшуулал, шийтгэл, сургалт, томилогоо, сэлгээ, төрийн албатай холбогдсон маргааныг шийдвэрлэх болон нийт төрийн албаны удирдлага хяналт.
 • Бүтэц, орон тоо: Дарга, 4 орлогч даргатай. Ерөнхий асуудал эрхлэх, Албан тушаалын менежмент эрхлэх, Шалгалт томиллогооны, Үнэлгээ урамшууллын, Сургалт хяналтын хэлтэс гэсэн 5 хэлтэстэй. 60 гаруй орон тоотой.
 • Цахим хуудас: http://www.scs.gov.cn

 

 

 • Улсын нэр: Япон
 • Засаглалын хэлбэр: Парламентын, үндсэн хуульт хаант засаглал
 • Байгууллагын нэр: Үндэсний боловсон хүчний газар / National Personnel Authority
 • Байгуулагдсан огноо: 1948
 • Үндсэн чиг үүрэг: Шалгалт, цалин хөлс, ажлын цаг, амралт, сургалт, шийтгэл, гомдол маргаан, ёс зүйг сахих зэрэг боловсон хүчний удирдлагын асуудал хариуцсан төвийг сахисан бие даасан байгууллага
 • Бүтэц, орон тоо: 3 гишүүнийг парламентаас 4 жилийн хугацаагаар томилдог. 2 удаа ахин томилогдох боломжтой. Гишүүнийг чөлөөлөхөд эзэн хааны зөвшөөрөл хэрэгтэй. Нийт 800 орчим албан хаагчтай, Нийгмийн халамжийн, Боловсон хүчний, Цалин хөлсний, Шударга хяналтын гэсэн 4 хэлтэс Ерөнхий асуудал эрхлэх, Төлөвлөлт захиргааны, Боловсон хүчний, Санхүүгийн, Олон улсын гэсэн нэгжтэй. 9 салбар нэгжтэй
 • Цахим хуудас: http://www.jinji.go.jp

 

 

 • Улсын нэр: Сингапур
 • Засаглалын хэлбэр: Парламентын
 • Байгууллагын нэр: Төрийн албаны комисс / Public Service Comission
 • Байгуулагдсан огноо: 1951
 • Үндсэн чиг үүрэг: Дээд түвшиний удирдах албан тушаалтаныг томилох, төрийн албан хаагчдын давж заалдах шатны маргааныг хүлээн авах, сахилга батыг сахиулах, боловсон хүчний удирдлагын үр ашигийг дээшлүүлэх.
 • Бүтэц, орон тоо: Дарга 5-14 гишүүнтэй байна гэж үндсэн хуульд нь заасан байдаг. Ерөнхийлөгч Ерөнхий сайдтай зөвлөж гишүүдийг 5 жилийн хугацаагаар томилдог. Ажлын алба нь 3 газартай. Төрийн албаны комисс болон Хууль зүйн комиссын тухай хуулиар гишүүдийн үйл ажиллагаа явуулах хүрээг тодорхойлж, харилцаа холбооны нууцлалыг хамгаалдаг.
 • Цахим хуудас: http://www.psc.gov.sg/

 

 

 • Улсын нэр: Канад
 • Засаглалын хэлбэр: Парламентын
 • Байгууллагын нэр: Төрийн албаны комисс / Public Service Commission of Canada
 • Байгуулагдсан огноо: 1908
 • Үндсэн чиг үүрэг: Албан хаагчдыг төрийн албанд томилох, албан тушаал дэвшүүлэх эрхтэй, Төрийн албаны хүний нөөцийн нөхөн хангалтад хяналт тавьж, улс төрийн нөлөөнд автахгүй меритэд суурилсан байгаа эсэхэд хяналт тавих, төрийн албан хаагчид хуулиар хориглосон улс төрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих
 • Бүтэц, орон тоо: Комисс нь 3 ба түүнээс дээш тооны гишүүнтэй. Гишүүдийг 7 жилийн хугацаатай томилдог. Нэг удаа сунгагдах боломжтой. Ерөнхийлөгчийн дор ажлын алба байна. Бодлого, дотоод хэргийн, Үйлчилгээ, инновацийн, Ерөнхий хяналтын, Стратеги чиглэл, шинэчлэлийн, Хууль зүйн үйлчилгээний, Мөрдөн шалгах, Нарийн бичгийн гэсэн 7 хэлтэстэй.
 • Цахим хуудас: http://www.psc-cfp.gc.ca

 

 

 • Улсын нэр: Энэтхэг
 • Засаглалын хэлбэр: Парламентын
 • Байгууллагын нэр: Төрийн албаны холбооны комисс / The Union Public Service Commission
 • Байгуулагдсан огноо: 1926
 • Үндсэн чиг үүрэг: Төрийн албаны шалгалтыг зохион байгуулах, ярилцлага хийх замаар шууд төрийн албанд томилох, албан тушаал дэвшүүлэх талаар зөвлөх, сонгон шалгаруулах арга хэрэгсэлтэй холбоотой бүх асуудлаар Засгийн газартаа зөвлөх, сонгон шалгаруулах дүрэм журмыг батлах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, Ерөнхийлөгчийн чиглэлийн дагуу Засгийн газартаа зөвлөгөө өгөх
 • Бүтэц, орон тоо: Үндсэн хуульд нь энэ байгууллагын талаар заасан байдаг. Холбооны нэг комисс, муж улс тус бүртээ нэг комисс байдаг. Дарга, 10 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд тэдгээрийг Ерөнхийлөгч нь томилдог. 10 жил ажилласан туршлагатай байх шаардлагатай. 6 жилийн хугацаагаар томилогддог. Дээд шүүх нь хууль зөрчсөнийг тогтоосон тохиолдолд л зөвхөн Ерөнхийлөгч шийдвэр гаргаж гишүүдийг чөлөөлдөг. Ажлын алба нь 127 орон тоотой.
 • Цахим хуудас: http://persmin.nic.in/

 

 

 • Улсын нэр: Тайланд
 • Засаглалын хэлбэр: Үндсэн хуульт эзэн хаант
 • Байгууллагын нэр: Төрийн албаны комисс / Civil Service Commission
 • Байгуулагдсан огноо: 1929
 • Үндсэн чиг үүрэг: Төрийн албан дахь боловсон хүчний удирдлага, төлөвлөлт, хяналт, төрийн албан хаагчдын бүртгэл, цалин хөлс гэх мэт асуудлаар Засгийн газартаа зөвлөгөө өгөх
 • Бүтэц, орон тоо: Комисс нь орон тооны 5-7 гишүүн, орон тооны бус 5 гишүүнтэй. Комиссын дарга нь Ерөнхий сайд нь эсвэл түүний орлогч байдаг. Орон тооны гишүүдийг Эзэн хаан нь 3 жилийн хугацаагаар томилдог. Ажлын алба нь 500 гаруй албан хаагчтай бөгөөд Мэдээлэл, харилцааны технологийн төв, Сонгон шалгаруулалтын төв, Төрийн албан хаагчийн институт зэрэг байгууллага бүрэлдэхүүнд нь багтдаг.
 • Цахим хуудас: http://www.ocsc.go.th

 

 

 • Улсын нэр: Филлипин
 • Засаглалын хэлбэр: Ерөнхийлөгчийн
 • Байгууллагын нэр: Төрийн албаны комисс / Civil Service Commission
 • Байгуулагдсан огноо: 1972
 • Үндсэн чиг үүрэг: Мерит системийг удирдаж, хэрэгжүүлэх, Төрийн албаны тухай хуулиа хэрэгжүүлэх, боловсон хүчний удирдлага, ангилал зэрэглэл, цалин хөлсний бодлого боловсруулах
 • Бүтэц, орон тоо: Үндсэн хуулийн дагуу байгуулагддаг. 3 гишүүнтэй бөгөөд Ерөнхийлөгч нь 7 жилийн хугацаагаар томилдог. Томилгооны хугацаа сунгагдахгүй. Нарийн бичиг харилцааны, Хуулийн, Шалгалт, элсэлт,томилогооны, Ажилтнуудын удирдлага хөгжлийн, Мэдээллийн системийн төлөвлөлт, удирдлагын, Хүний нөөцийн хөгжлийн, Хүний нөөцийн бодлого стандартын, Дотоод хяналтын, Хүний нөөцийн харилцааны, Олон талын бүртгэл мэдээллийн, Санхүү хөрөнгийн удирдлагын, Олон нийттэй харилцах гэсэн газруудтай
 • Цахим хуудас: http://www.csc.gov.ph

 

 

 • Улсын нэр: Бүгд найрамдах Казахстан улс
 • Засаглалын хэлбэр: Ерөнхийлөгчийн
 • Байгууллагын нэр: Төрийн албаны асуудал эрхэлсэн агентлаг / The Agency for Civil Service Affairs of the Republic of Kazakhstan
 • Байгуулагдсан огноо: 1999
 • Үндсэн чиг үүрэг: Төрийн албаны хэмжээнд төрийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх, Төрийн албаны үйл ажиллгаатай холбогдолтой хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал боловсруулах, төрийн албаны хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд мониторинг хийх, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашиг дээшлүүлэх, төгөлдөржүүлэх, албан хаагчдын бүртгэл мэдээлэл, нөөцийн бүртгэл хөтлөх, Ерөнхийлөгчид төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн журамыг боловсруулан өргөн барих, захиргааны албан хаагчийн тавигдах тусгай шаардлагыг боловсруулан батлах, удирдах албан тушаалд хамаарах албан тушаалын ангилал, жагсаалтыг Ерөнхийлөгчид өргөн батлуулах, цалин хөлс, нийгмийн баталгааг хангах, албан хаагчдыг мэргэшил дээшлүүлэх, давтан сургах ажиллагааг зохицуулах гэх мэт.
 • Бүтэц, орон тоо: Ерөнхийлөгч даргыг томилж, чөлөөлөнө. 2 орлогчийг даргын санал болгосоноор ерөнхийлөгч томилно. Ажлын албаны дарга, 9 департаментаас бүрдэнэ. Орон нутаг болон төрийн байгууллагуудад салбартай ба Алма-Ата, Астанад сахилгын зөвлөлтэй.
 • Цахим хуудас: http://www.kyzmet.kz/

 

 

 • Улсын нэр: Бүгд найрамдах Армен улс
 • Засаглалын хэлбэр: Ерөнхийлөгчийн
 • Байгууллагын нэр: Төрийн албаны зөвлөл / Civil Service Council of the Republic of Armenia
 • Байгуулагдсан огноо: 2002
 • Үндсэн чиг үүрэг: Төрийн албаны хүний нөөцийн арга зүйн удирдлагаар хангах, Төрийн албаны тухай хуульд харшлах асуудлаар баримт бичгийг хүчингүй болгохоор шүүхэд хандах, Төрийн байгууллагын өөрчлөн байгуулалт, татан буулгахтай холбогдуулан хуулийн хүрээнд санал боловсруулах, төрийн албатай холбогдуулан санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хүүрэнд хэлэлцэх, заасан тохиолдлууд болон журмын дагуу албаны мөрдлөг явуулах, жилийн дотор давтан сахилгын шийтгэл авсан албан хаагчийг албан тушаалаас нь чөлөөлөхөд зөвшөөрөл өгөх, төрийн албатай холбоотой шаардлагатай мэдээллийн төрийн байгууллагуудаас авах гэх мэт.
 • Бүтэц, орон тоо: Гишүүдийг Ерөнхий сайдын санал болгосноор 6 жилийн хугацаагаар Ерөнхийлөгч томилж чөлөөлнө. Дарга, орлогч, 5 гишүүн -нийт 7 гишүүнтэй, Ажлын албаны дарга, орлогч, хуулийн удирлагын нэгж, хяналт шинжилгээний удирдлага, бүртгэл ба дотоод зохион байгуулалтын удирдлага, гадаад харилцааны, ерөнхий хэлтэс, хүний нөөцийн, санхүү-нягтлан бодох бүртгэлийн, аж ахуйн хэлтэс гэсэн бүтэцтэй. Зөвлөлийн дарга Засгийн газрын хуралдаанд зөвлөх эрхтэйгээр оролцдог.
 • Цахим хуудас: http://www.csc.am/rus/

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА
Жич: Товчлон орчуулав. Үргэлжлэл бий.

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

21

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дугаар хуралдаан

21

01-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

21

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

21

01-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 1 дугаар хуралдаан

20

12-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 66 дугаар хуралдаан

20

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 65 дугаар хуралдаан

20

12-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 64 дугаар хуралдаан

20

12-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 62 дугаар хуралдаан

20

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 61 дугаар хуралдаан

20

12-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 60 дугаар хуралдаан

20

12-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 59 дугаар хуралдаан

20

12-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 58 дугаар хуралдаан

20

11-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 57 дугаар хуралдаан

20

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 56 дугаар хуралдаан

20

10-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 55 дугаар хуралдаан

20

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 54 дугаар хуралдаан

20

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 53 дугаар хуралдаан

20

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 52 дугаар хуралдаан

20

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 51 дугаар хуралдаан

20

09-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 50 дугаар хуралдаан

20

09-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 49 дугаар хуралдаан

20

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар хуралдаан

20

09-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

20

09-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

20

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

20

08-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дугаар хуралдаан

20

08-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

20

08-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

20

08-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дугаар хуралдаан

20

08-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

20

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

20

07-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

20

07-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

20

06-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

20

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

20

06-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 34 дугаар хуралдаан

20

06-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 33 дугаар хуралдаан

20

05-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаан

20

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 31 дугаар хуралдаан

20

05-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 29 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 28 дугаар хуралдаан

20

05-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 27 дугаар хуралдаан

20

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаан

20

05-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 25 дугаар хуралдаан

20

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 24 дүгээр хуралдаан

20

04-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаан

20

04-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаан

20

04-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 21 дүгээр хуралдаан

20

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 дугаар хуралдаан

20

04-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан

20

04-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 17 дугаар хуралдаан

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан