ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛҮҮДИЙН БҮРТГЭЛ /2003-2022/

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ 
  ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ  /2003-2022/
           2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний байдлаар 
Д/д Судалгааны нэр Судалгааны ажлын
удирдагчийн нэр 
Судлаачдын
 нэр 
Судалгаа хийгдсэн
он 
Судалгааны товч агуулга  Судалгааны бүтээлтэй танилцах хэлбэр 
1 Баг, сум хөгжүүлэх загвар боловсруулах Багийн ахлагч: Монгол улсын гавъяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимид  Судлаачид: Докторант Б.Баясгалан,
Докторант Г.Жаргал
 
2003 он Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн дунд нэгж буюу “тулгуур” нэгжийн нийгэм, эдийн засгийн болон захиргаа эрх зүйн байдал,чадавхийг тоймчлон судалж цаашдын гүнзгийрүүлсэн судалгааны арга, аргачлалыг нарийвчлан боловсруулах зорилготойгоор хийгдсэн. Судалгааны ажлын явцад цуглуулсан мэдээллүүд нь ихэвчлэн сумдаас авсан эх материалын хуулбараас бүрдэж буй учир судалгаа, шинжилгээний ажлын зориулалтаар төдийгүй  Удирдлагын академид заагдаж буй нутгийн удирдлага, эрх зүйн чиглэлийн хичээлийн сургалтын материал бэлтгэх, нөхцөл байдлын шинжилгээний бодлого боловруулах зэрэгт гарын авлага болгон ашиглах боломжтой юм.   Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
2 Гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийн байдал, хүрсэн үр дүнг тодорхойлох Багийн ахлагч: Шинжлэх ухааны доктор, профессор Ш.Батсүх Судлаачид: Х.Шаандар Төрийн албаны зөвлөлийн ахлах референт,
 Я.Бямбаяр-Удирдлагын Академийн Удирдлагын Коллежийн захирал,
 Д.Байгал- Удирдлагын Академийн Төрийн удирдлагын тэнхмийн ахлах багш 
2005 он  Энэхүү судалгааны зорилго нь Монголын захиргааны шинэчлэлийн хүрээнд гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийг шинжилж, ололт амжилт, алдаа дутагдал, тулгарч буй асуудлуудыг илрүүлэн томъёолж, цаашдын хандлагын талаар зөвлөмж боловсруулах замаар гүйцэтгэлийн удирдлагыг онол, арга зүйн үндэслэлтэйгээр амжилттай хэрэгжүүлэхэд нь Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлд туслалцаа үзүүлэхэд оршино. Судалгааг яам, агентлаг, аймгийн түвшинд хийсэн бөгөөд дараах байгууллагуудыг сонгон авч явуулсан. 1. Яам - Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 2. Агентлаг - Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар 3. Аймаг, сум - Булган аймгийн ЗДТГ - Хишиг-Өндөр сумын ЗДТГ, эмнэлэг, сургууль  зэрэг юм.
 
Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
3 Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн шинжилгээ     2006 он Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн ерөнхий шинжилгээ хийж, тэдгээрийн уялдаа холбоог хангах, давхардал хийдэгдлийг арилгах, чиг үүргийг үе шаттай боловсронгуй болгох замаар манай улсын хөгжлийн гол асуудлыг шийдвэрлэх хүчин зүйл болгох, Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратегийн хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтыг тогтоосон хугацаанд амжиж хангах, Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн шинжилгээг Дэлхийн банкны шинжээчдийн боловсруулсан аргачлалаар хийж, түүний үр дүнд тулгуурлан судалгаанд хамрагдсан байгууллагын чиг үүргийн уялдааг хангах, давхардал хийдэгдлийг арилгах, чиг үүргийг зохистой болгох арга замыг тодруулсан дүгнэлт хийж, санал зөвлөмж боловсруулах зорилго тавьсан. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
4 Сумын хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох нь Багийн ахлагч:     Монгол улсын гавъяат хуульч, доктор, профессор  Б.Чимид    2007 он  Сумын гол бүрдүүлбэр, оршин тогтнол, хөгжлийн байгаль-эдийн засаг-нийгмийн дотоод хүчин зүйл, тэнд хэрэгждэг нийтийн үйлчилгээний төрөл зүйл цар хэмжээ зэрэг бүхий л параметрийг судлан тооцсоны үндсэн дээр хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, Сумын зохистой хэмжээг тогтоосон эрдэм шинжилгээний зөвлөмжийг боловсруулахад судалгааны гол зорилго оршиж байв.
Энэ зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж шийдвэрлэхээр зорьсон. Үүнд: I. Хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг харьцуулан үзэж сумын түвшний  үзүүлэлтийг тодорхойлох; II. Сумын бүрдүүлбэр, оршин тогтнолын үндсүүд дээр тулгуурлан зохистой хэмжээг (нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хуваарь, байршил-байгаль-газар зүйн, хүн ам зүй, суурьшил, эдийн засгийн түвшин) орчинтой нь холбон тодорхойлох; III. Сумын хөгжлийн хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлж ирсэн практикийн эерэг, сөрөг тал, өнөөгийн боломжийг тодорхойлох;  IV. Засаг захиргааны зохион байгуулалтын бүтцийн байдал, нэгжүүдийн тоо, хил, цав, төвийн байршил, түүний үйлчилгээний чадавхи, төлөвшлийн байдалд үнэлгээ, дүгнэлт гаргах; V. Сумын нийгэмшлийн хөгжлийн хандлагыг тодорхойлох  Энэ бүхэнд тулгуурлан сумын хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргаж, санал дүгнэлт боловсруулсан.                                         
Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
5 Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн харилцааны эрх зүйн орчинд хийх шинжилгээ Багийн ахлагч:    Доктор,  (Ph.D) профессор
Б. Уранцэцэг
Судлаачид: Шинжлэх ухааны доктор Л. Баасан Докторант С. Болормаа Докторант Э. Ариунаа Магистр С. Гэрэлмаа 2007 он  Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн харилцааг  төрийн алба тогтвортой байх, мэргэшсэн шинжтэй байх зарчмын агуулгад нийцүүлэн хуульчлан  зохицуулах эрх зүйн үндэслэгээг тодорхойлон тогтооход судалгааны зорилго чиглэгдсэн. Судалгааг удирдамжийн дагуу онол хууль зүйн ба практик гэсэн хоѐр үндсэн чиглэлээр дөрвөн ангиллын албан хаагчдын төлөөллийн хүрээнд хийсэн.  Практик судалгааг УБ хотод, орон нутагт гэсэн чиглэлээр  нийт 174 төрийн албан хаагч, захиргааны хэргийн 4 шүүгч, Увс, Баян-Өлгий, Хэнтий аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүд, эдгээр аймагт ажиллаж байгаа 89 төрийн албан хаагчийг хамруулан хийжээ.  Мөн Төрийн албаны төв зөвлөл, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүх, УДШүүхийн Захиргааны хэргийн танхимын давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх хуралдаанаас 2003-2007 онд шийдвэрлэсэн Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын хөдөлмөрийн маргаан (163)-ын шийдвэрүүд дээр судалгаа хийсэн. УМХГазрын даргын 2007 онд гаргасан тушаалуудын (504) агуулгад шинжилгээ хийж үзсэн.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
6 Төрийн албан хаагчийн сонирхлын зөрчил, түүнийг шийдвэрлэх арга зам Багийн ахлагч:   Я.Бямбасүрэн  Судлаачид: П.Доржсүрэн Б.Хэрлэн С.Зульфикар Гэрээт судлаач: Б.Амартүвшин 2007 он  Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сонирхлын зөрчилд үл өртөн, төрийн буюу нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс ажил үүргээ гүйцэтгэдэг байх улс төр, эдийн засаг, нийгэм соѐлын болон эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх арга замын асуудлыг судлан боловсруулахад энэ судалгааны зорилго оршино. Судалгааны   хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлсэн болно. Үүнд: 1. Сонирхлын зөрчлийн судалгааны ойлголтын аппаратурыг нарийвчлан тодруулах; 2. Сонирхлын зөрчлийг судлах үзэл баримтлал болон институцийн, хуулийн, ѐс зүйн зохицуулалт хийдэг олон улсын туршлагаас судлах; 3. Монголын уламжлалт ѐс заншил, үнэлэмж, нийгмийн “жижиг” байдал нь сонирхлын зөрчлийн динамикт нөлөөлж буй эсэхийг тодруулах; 4. Монгол орны нөхцөлд сонирхлын зөрчил илэрч буй үндсэн хэлбэр, хүрээ, шалтгаан болон үр дагаврыг судлан тодруулах; 5. Сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, зохицуулах арга замын асуудлыг судлан боловсруулах зорилт  тавьсан. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
7 Төрийн албан хаагчийн Ёс зүйн хэм хэмжээний эрх зүйн орчин, түүнийг боловсронгуй болгох хүрээнд хийх дүн шинжилгээ Багийн ахлагч:          Äîêòîð (Ph.D), ïðîôåññîð Ð.Âàíäàíãîìáî    Ǻâëºõ
  Äîêòîð (Sc.D), ïðîôåññîð  Ч.Энхбаатар 
Судлаачид: Äîêòîð Ph.D, ïðîôåññîð Ö.Ï¿ðýâ,    
 
Äîêòîð Ph.D Ò.Àëòàíçóë,

Ìàãèñòð Ä.Íàìõàéäàãâà 
2007 он  Төрийн албан хаагчийн албан ажилдаа мөрддөг ёс зүйн дүрэм, зан төлвийн хэм хэмжээний талаархи эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино. Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг тавьж байна. Үүнд: Төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг зохицуулж буй эрх зүйн актуудад шинжилгээ хийж, хянах, хэрэгжүүлэх механизмыг судлан үзэх; Төрийн албаны янз бүрийн байгууллагуудад иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хүнд суртал, авлигаас ангид болгох арга замын талаар албан хаагчдын санал авах; Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, түүний хэрэгжилтэд төрийн албан хаагчдын хандах хандлагыг тодорхойлох;  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зохицуулж буй гадаадын зарим орны туршлагыг өөрийн орныхтой харьцуулан судалж,  манай орны нөхцөлд хэрэгжүүлж болох стандарт жишгийг тодруулан гаргах; Төрийн албан хаагчдаас ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, гарсан зөрчлийн байдалд анализ хийх; Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний эрх зүйн орчинг  боловсронгуй болгох асуудлаар захиалагч байгууллагад санал зөвлөмж гаргаж өгөх зэрэг болно.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
8 Төрийн албаны сургалтын хэрэгцээ сэдэвт судалгаа     2008 он  Судалгааны хүрээнд өнөөгийн манай төрийн албан  хаагчдын мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад тулгарч буй хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон, тэдгээрийг хангаж буй өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид боловсронгуй болгох арга замын асуудлыг судлан боловсруулах зорилго тавьсан болно. Тус зорилгын хүрээнд: - төрийн жинхэнэ албан хаагчдын төрийн удирдлагын болон гадаад хэлний мэдлэг, мэдээллийн технологи ашиглах мэдлэг, чадварыг шинжлэн, төрийн албаны мэдлэг, мэргэшил, ур чадвараа дээшлүүлэх талаархи тэдний эрэлт хэрэгцээ, санаа бодлыг тандан судлах; - төрийн жинхэнэ албан хаагчдынхаа мэргэшлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, үр дүн, өгөөжийг судлан тодорхойлж, төрийн албаны сургалтын өнөөгийн байдал, арга хэлбэр, үр өгөөжид дүн шинжилгээ хийх;  - төрийн жинхэнэ албаны сургалтыг боловсронгуй болгох арга, хэлбэрийг тодорхойлох зорилтуудыг тавьсан болно.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
9 Төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагчийн төлөвшил: Өнөөгийн байдал хандлага Багийн ахлагч: Др.Проф.Д.Цэрэндорж Судлаачид: Др.Р.Батмэнд Магистр  Д.Байгал Зөвлөх судлаач: Др.Проф. Ц.Самбаллхүндэв 2008  Энэхүү захиалгат судалгаа нь 3 бүлэг, 6 зүйлээс бүрдэх бөгөөд эхний бүлэгт төрийн захиргааны орчин үеийн хандлага, Монгол Улсын төрийн захиргааны шинэчлэлийн үзэл баримтлал, үйл явц, үр дүнгийн талаар онол, бодлогын шинжтэй асуудлыг тоймлон авч үзсэн ба хоёрдугаар бүлэгт Төрийн албаны мөн чанар агуулга, Монгол Улсын төрийн албаны тогтолцоо, түүхэн сургамж, төрийн  захиргааны мэргэшсэн албанд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтүүдийг судлан тогтоох оролдлого хийв.
Гуравдугаар бүлэг Монгол Улсын төрийн албаны өнөөгийн байдал, хүмүүн капиталын тойм, төрийн албаны мэргэшсэн байдлын үнэлгээ гэсэн нэртэй бөгөөд энэ асуудлын хүрээнд  манай улсын  төрийн захиргааны албаны бүтэц бүрэлдэхүүн, хүмүүн капиталын тойм, тэдгээрт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг санал асуулт,  баримт бичгийн шинжилгээ, мэргэжлийн шинжээчдийн үнэлгээ, фокус группийн ярилцлагын хэлбэрээр судалж дүн шинжилгээ хийв. 
Эцэст нь судалгааны дүнг нэгтгэн төрийн захиргааны албыг илүү мэргэшсэн болгож үр нөлөөг нь сайжруулах нөхцөл боломж, энэ талаар бодлогын түвшинд анхаарах асуудлуудыг санал, зөвлөмжийн хэлбэрээр гарган тавьсан болно.
Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
10 Төрийн албаны стандартын зарим асуудал  Багийн ахлагч: Доктор(Sc.D) профессор  Ч.Энхбаатар Судлаачид: Доктор, дэд профессор Ч. Санжмятав 
 Доктор  Д. Батбаяр
 Магистр Б.Өнөбаатар Т.Сосорбарам
 Гэрээт ажилтан: Докторант Д.Оргилон                            Магистрант С.Сарангоо                                Магистрант А.Алтай                      Магистрант  П.Баярмаа
2009 он  Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь төрийн албаны  явцад шинжилгээ хийж,   улсын хэмжээнд мөрдөх төрийн албаны стандартын асуудлаар зөвлөмж  боловсруулахад оршино.  Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлсэн болно. Үүнд: Төрийн албатай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журмыг судлах, харьцуулсан шинжилгээ хийх, Төрийн албаны хэрэгжиж байгаа байдалд  судалгаа, үнэлгээ хийх,Төрийн албаны талаар гадаад орны туршлага /эрх зүйн баримт бичгийг  судлах,Төрийн албыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулах;Төрийн албаны суурь стандартын талаар  санал /зөвлөмж/  боловсруулах зэрэг болно. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
11 Нийгмийн халамжийн бодлогын  үр нөлөө Багийн ахлагч:    Доктор, дэд профессор Л.Отгонтуяа
Зөвлөх: Удирдлагын академийн захирал, академич Г.Чулуунбаатар 
Судлаачид: Доктор, дэд профессор Г.Энхбаяр
Докторант Б.Нарантулга
Докторант Ч.Баатар      
 Гэрээт судлаач
доктор С.Зүльфикар
докторант Ц.Энхмандах
Магистр Д.Оюунцэцэг
Магистр Наранчимэг
2009  он  Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол Улсын төрөөс нийгмийн халамжийн талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж, бодлогын үр нөлөөг тодруулан халамжийн бодлогыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн зөвлөмж гаргах юм.  Судалгааны зорилгыг хэрэгжүүлэхдээ дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан болно. Үүнд:- Монгол улсын нийгмийн халамжийн бодлогын үзэл баримтлал, хамрах хүрээ, шинэчлэл, эрх зүйн зохицуулалтад харьцуулсан шинжилгээ хийх,  Нийгмийн халамжид төрөөс зарцуулсан хөрөнгийн бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалтын байдлыг судлах, Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмж, үр нөлөөг шинжлэн  халамжийн бодлогод тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, Нийгмийн халамжийн бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж гаргах зорилтууд хамаарна. Харьцуулсан судалгааны хүрээнд шилжилтийн эдийн засагтай орнуудын нийгмийн халамжийн бодлогын үзэл баримтлал, шинэчлэлийн үйл явцыг харьцуулан судалсан болно. Орон нутаг дахь судалгааг бүс тус бүрээс нэг аймаг буюу Ховд, Архангай, Дорнод, Өмнөговь гэсэн 4 аймаг, Нийслэлийн Багануур, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийг сонгон авч явуулсан бөгөөд ганцаарчилсан ярилцлага, асуулга, бүлгийн   ярилцлага, баримт бичигт шинжилгээ хийх зэрэг аргуудыг хэрэглэв.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
12 Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадвар ажлын үр дүнд нөлөөлөх         2010  он  Төрийн албан хаагчид эрх үүргээ биелүүлэх, үйл ажиллагаагаа явуулахад тэдний харилцааны ур чадвар ямар харилцан хамааралтай байгаа хийгээд тэр нь ажлын үр дүнд хэрхэн нөлөөлж буйг судлан тодруулахын зэрэгцээ цаашид уг асуудлаар судалгаа шинжилгээний хүрээнд болон практик амьдралд ямар зүйлийг авч хэрэгжүүлэх бодит шаардлага үүсэж буй, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал зөвлөмж боловсруулахад оршино. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд: Төрийн албан хаагчийн харилцааны ерөнхий ба тусгай чадварыг тодорхойлох, Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадварын өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийх, Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадвар ажлын үр дүнд хэрхэн нөлөөлж буйг судлах, Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадварыг сайжруулах зарим арга замыг тодорхойлох зэрэг болно. Судалгаанд 491 төрийн захиргааны албан хаагч, 580 иргэд нийт 1071 хүн хамрагдсан байна. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
13 Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшилд шилжүүлэх нь Багийн ахлагч:    Доктор, профессор Д.Цэрэндорж Зөвлөх: Ерөнхий сайдын зөвлөх (тухайн үеийн албан тушаалаар) доктор, профессор Б.Эрдэнэсүрэн,
УИХ-ын Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн түр хорооны зөвлөх С.Бэхбат
Судлаачид: Доктор Л.Ариунаа, Докторант Ж.Алтайбаатар   
Гэрээт судлаач: Магистр Г.Батбилэгт 
2009 он   Төр засгийн гүйцэтгэж байгаа зарим ажил үйлчилгээ, тэдгээрийн тодорхой чиг үүргийг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх арга зүйг тодорхойлон, үндэслэгээ гаргах зорилгоор  судалгааг хийсэн. Судалгааны онол арга зүйн хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн мөн чанар, агуулга, орчин үеийн арга, хэлбэрүүд, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны олон улсын туршлага, сургамж, Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын тогтоол, журам, хөтөлбөрүүдэд төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг хэрхэн тусгасныг тодруулж бодлого, хууль эрх зүйн болон санхүү эдийн засгийн орчныг судалж санал дүгнэлт боловсруулав. Мөн сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын Засгийн газраас энэ талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тэдгээрийн гүйцэтгэл, үр дүнгийн байдалд дүн шинжилгээ хийв.  Энэ хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, төрийн чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх ажил орон нутагт хэрхэн хэрэгжиж байгааг Ховд, Хэнтий, Өвөрхангай аймаг болон Улаанбаатар хотын жишээгээр судалж холбогдох яамд, орон нутгийн удирдлага, төрийн бус байгууллагуудын санал, дүгнэлтийг авч нэгтгэн цаашид хийх ажил, баримтлах бодлогын талаар зөвлөмж боловсрууллаа.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
14 Компанийн засаглалын
 төрх, хөгжлийн
 хандлага
 Багийн ахлагч:    Доктор, профессор
Д.Сэржамц          Зөвлөх: Доктор, профессор Я.Шуурав
 

Судлаачид: Доктор, профессор Д.Ганбаатар
 Доктор Л.Ариунаа   
  Магистр Ч.Чинзориг
 Магистр П.Оюун-Эрдэнэ
  Магистрант Б.Ганцоож
2010 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Kомпанийн засаглалын өнөөгийн төрх байдал, хандлагыг тодорхойлж, төрөөс явуулах бодлого арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт хийж, зөвлөмж боловсруулахад энэхүү судалгааны зорилго оршино. Энэ зорилгын хүрээнд: Монгол Улс дахь компаний засаглалын өнөөгийн байдал, хандлагыг судалж, дүгнэлт гаргах,  Монгол Улсын дахь компаний засаглалын хүрээнд түүний нийгмийн хариуцлагын байдлыг тусгайлан судалж үнэлгээ хийх,  Төрийн өмчит хувьцаат компаний засаглалын өнөөгийн тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар санал зөвлөмж боловсруулах, Хувийн өмчийн хувьцаат болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн засаглалын өнөөгийн тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, төрөөс явуулах бодлого, арга хэмжээний талаар санал зөвлөмж боловсруулах зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлж, тэдгээрийн дагуу судалгаа хийж, үр дүнг гаргасан. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
15 Монгол улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдэд шаардагдах мэргэжлүүд Эмхэтгэж редакторласан:
 С.Зүльфикар
  2010

Монгол улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжлийн чадавх (мэргэжлүүдийг) тодорхойлоход оршино. Энэхүү зорилгыг биелүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж ажилласан. Үүнд. Хөгжил, тэргүүлэх чиглэл ба мэргэжлийн тухай шинжлэх ухааны ойлголтуудыг судалж тодруулах, Судалгааны арга зүйг онол арга зүйн хувьд үндэслэх, тодорхой томьёолох, Монгол Улсын бодлогын баримт бичгүүдэд хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлсон байдлыг судлах, Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдэд шаардагдах мэргэжлийн чадавх (мэргэжлүүдийг) тодорхойлох зэрэг болно. Ийнхүү Монгол улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд шаардагдах давхардсан тоогоор нийт 431 мэргэжил, үүнээс БСШУЯ-ны мэргэжлийн индекст тусгагдаагүй буюу шинээр бэлтгэх шаардлагатай 272 мэргэжил тодорхойллоо. Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, холбогдох салбаруудад шаардлагатай хүний нөөцийн нарийвчилсан судалгаа хийхэд тус судалгааны үр дүнг арга зүйн үндэс болгон хэрэглэх боломжтой. Судалгааны хүрээнд тодорхойлсон мэргэжлүүдийг Монгол улсын хөгжлийн бодлого, тэргүүлэх чиглэлүүдтэй уялдуулан үндэсний боловсон хүчин бэлтгэх бодлого тодорхойлж, төлөвлөлт хийхэд анхдагч эх сурвалж болгон ашиглах боломжтой юм.

Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
16 "Монгол Улсын төрийн байгуулалтын өнөөгийн тогтолцоо, түүнийг цаашид төгөлдөржүүлэх боломж, арга зам" төслийн тайлан Багийн ахлагч:    Доктор, профессор Ч.Энхбаатар
Зөвлөх: Академич, доктор, профессор Г.Чулуунбаатар
Судлаачид: Доктор, дэд профессор
С.Зүльфикар Доктор, дэд профессор А.Алтанзул
Доктор Б.Батбаяр Магистр У.Эрдэнэзаяа
2010 Үндсэн хуулиар тогтоосон төрийн дээд байгууллагуудын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, харилцан хамааралд шинжилгээ хийж,  түүний үр дүнд тулгуурлан төрийн байгуулалтын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх, төрийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах арга замыг тодруулсан санал зөвлөмж гаргахад судалгааны зорилго оршино. Сэдвийн хүрээнд дараах үндсэн чиглэлээр судалгаа хийв: Монгол Улсын төрийн байгуулалтыг улсын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөл, онцлогтой уялдуулан гүнзгийрүүлэн судлах ач холбогдол бүхий асуудлыг тодорхойлж, судалгаа хийх үе шат, дэс дарааллыг нарийвчлан тогтоов. Үндсэн хуулийн болон дэлхийн сонгодог үзэл баримтлалын дагуу Монгол Улсын төрийн тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийв. Төрийн дээд байгууллагуудын үйл ажиллагааг шинжлэх замаар тэдгээрийн эрх мэдлийн хуваарилалтын өнөөгийн байдалд үнэлгээ, Монгол Улсын төрийн байгуулалтын өнөөгийн тогтолцоо, түүнийг цаашид төгөлдөржүүлэх боломж, арга зам 10 дүгнэлт өгөв. Төрийн байгууллагын өнөөгийн тогтолцоог төгөлдөржүүлэх арга замыг тодруулсан санал, зөвлөмж гаргав. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
17 "Монгол Улсын төрийн мөнгөний бодлого, түүний хэрэгжилт" судалгааны тайлан  Багийн ахлагч:     Доктор, дэд профессор Г.Энхбаяр          Зөвлөх: доктор, профессор Д.Нарандэлгэр   Судлаачид : Доктор Б.Баясгалан
      Д.Даваасамбуу       Д.Болдбаатар
      Л.Буянжаргал         
2010 Монгол улсын төрөөс баримталж буй мөнгөний бодлогын хэрэгжилт,  түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлст шинжилгээ хийж, цаашид мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох арга замын асуудлыг судлан  боловсруулахад энэхүү судалгааны зорилго оршино. Тус зорилгын хүрээнд: Төрөөс баримталж буй мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийг өмнөх онуудын мэдээлэлд үндэслэн шинжлэх,  Мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсд шинжилгээ хийх, Мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийг хэмжих үзүүлэлтийг олон улсын шилдэг туршлагуудтай харьцуулах,  Иргэдийн амьжиргааг тасралтгүй тогтвортой дээшлүүлэхэд мөнгөний бодлогыг чиглүүлэх, мөнгөний бодлогын хэрэгжилтийг хянах боломжийг судлах,  Мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдсан стандартчилал, жишиг тогтоох боломж зэрэг зорилтуудыг тавьж ажилласан. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
18 "Монгол Улсын нутгийн өөрийн удирдлагын төлөвшил, тулгамдаж буй асуудлууд" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: Доктор С.Нармандах,     Зөвлөх: доктор, профессор Д.Цэрэндорж                              Судлаачид:Доктор Н.Болд              доктор А.Алтанзул            докторант Я.Бямбаяр докторант Ц.Энхмандах
докторант П.Оюун-Эрдэнэ
докторант Су.Батболд магистрант Э.Уянга магистрант Д.Одсэр туслах ажилтан Ц.Түмэнцэцэг
туслах ажилтан Х.Тасхын
 
 
2010 Энэхүү судалгааны ажлыг Булган, Төв, Сүхбаатар, Орхон, Дорноговь аймаг, тэдгээрийн зарим сум баг, Багануур, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн зарим хороодод зохион байгууллаа. Судалгаа нь:  - анкетын судалгаа - экспертийн болон фокус бүлгийн ярилцлага - нутгийн удирдлагын эрх зүйн зохицуулалтанд хийсэн шинжилгээ - онолын судалгааны чиглэлээр хийгдсэн болно.  Судалгааны ажлын хүрээнд: 
Монгол Улсын Үндсэн хуулиар эрх зүйн үндэс нь тодорхойлогдсон нутгийн өөрийн удирдлагын байгууллага болох ИТХ, ИНХ-ын үйл ажиллагааг судалж, дүгнэлт хийх, Нутгийн өөрийн удирдлагын талаар бодлого боловсруулагчид, нутгийн удирдлагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага болон судлаачдын үзэл бодлыг судлах,  Нутгийн өөрийн удирдлагын талаар олон улсын баримт бичиг, зарим улс орны Үндсэн хууль, Монгол Улсын Үндсэн хуульд харьцуулсан судалгаа хийх, ИТХ, ИНХ-ын үйл ажиллагаан дахь иргэдийн оролцоо, тэдгээрийн санаа бодлыг судлах зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлсэн болно.
Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
19 "Мэргэжлийн боловсролын салбар дахь мэргэжлийн өртөг тооцох аргачлал" судалгааны тайлан     2011 МСҮТ-үүдэд мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх зардлын судалгааг хийж, адил төстэй мэргэжлийн бүлгүүдийг сонгон өртөг, зардлыг тооцоолж, хувьсах зардлыг мэргэжлийн бүлгүүдээр харгалзан тогтоох аргачлалын хувилбар боловсруулсан.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
20 Нийгмийн аудитыг төрийн үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх арга зам Багийн ахлагч: Доктор, профессор Ш.Түдэв Зөвлөх: Доктор, профессор Д.Цэрэндорж Судлаачид: Доктор, дэд профессор С.Зульфикар,             Докторант Ч.Баатар, докторант М.Амартүвшин, докторант М.Баянмөнх, магистр Г.Пүрэвтогтох, магистр Б.Урангоо, магистрант Ц.Бум-Эрдэнэ
 
2012 Судалгааны хүрээнд нийгмийн аудитын онол, арга зүй, туршлагыг судалж, төрийн үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх нийтлэг арга зүйг боловсруулсан.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
21  "Төрийн албан хаагчдыг сэлгэн ажиллуулах боломж" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: доктор, профессор Б.Уранцэцэг  Судлаачид: Доктор А.Алтанзул
      докторант Д:Байгал       докторант С.Ганцэцэг
      докторант С.Болормаа
2013 Төрийн албан хаагчдаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа нь нэг талаас, төрийн нийгэмд үзүүлэх нийтийн үйлчилгээ, нөгөө талаас, уг үйлчилгээг хүргэж буй хувь хүний хөдөлмөр (төрдөө зүтгэх, төрд алба хаших) гэсэн хоёр үндсэн шинжийг агуулдаг. Төрийн нийгэмд хэрэгжүүлэх нийтийн үйлчилгээ болох төрийн албаны үр нөлөө нь уг албыг залгуулж буй төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн чанар, чансаа, бүтээмж, хариуцлагаас шууд хамааралтай  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
22  "Төрийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагуудын чиг үүргийн шинжилгээ" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: доктор, профессор Ш.Батсүх  Зөвлөх: академич Г.Чулуунбаатар  Судлаачид доктор, дэд профессор Л.Отгонтуяа
доктор, профессор Д.Ганбаатар
докторант Ц.Энхмандах
докторант Р.Мухийт
магистр Б.Ганцоож      гэрээт судлаач Д.Хангал
П.Зоригтбаатар
2012 УИХ, ЗГ, яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны гүйцэтгэх чиг үүргийг сонгож авсан салбаруудаар гаргаж, чиг үүргийн хэрэгжилтийн байдалд судалгаа хийж, чиг үүргийн хуваарилалтыг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулахад чиглэнэ. Үүнд:   Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулиудаас УИХ, Засгийн газар, төрийн захиргааны  байгууллага,  нутгийн  өөрөө  удирдах  болон  нутгийн удирдлагын байгууллагын чиг үүргийг түүвэрлэх, түүвэрлэсэн чиг үүргүүдийг бүлэглэх, шинжилгээ хийх   Чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоосон салбарын чиглэлээр гаргасан заавар, журам, дүрмийг судлах   Тодорхой аймаг, дүүргийг хамруулан чиг үүргийн хэрэгжилтэд судалгаа хийх § Төрийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагуудын чиг үүрэг, эрх мэдлийн заагийг тогтоох чиглэлээр холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, чиг үүргийн хуваарилалтыг боловсронгуй болгох талаар санал, зөвлөмж боловсруулах зэрэг зорилтууд хамаарна. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
23 "Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн сорилт, боломж" судалгааны тайлан     2016 Монгол улсад хэрэгжиж байгаа төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгч, сорилт, боломжийг тодорхойлох үндсэн зорилготой. Монгол улсын төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого, эрх зүйн орчныг тоймлох, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн олон улсын туршлагыг судлах, монгол улс дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн өнөөгийн байдалд үнэлэлт өгөх, Монгол улс дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн сорилт, боломжийг тодорхойлох зэрэг болно. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
24 "Монгол Улсын парламент, Засгийн газрын харилцан хамаарал, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын хүрээнд шинжлэх" судалгааны тайлан Багийн ахлагч:           УА-н эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Ч.Энхбаатар,  Судлаачид: УА-н эрх зүйн тэнхимийн багш, магистр В.Удвал, УА-н эрх зүйн тэнхимийн багш магистр Р.Мухийт, УА-н эрх зүйн тэнхимийн ажилтан Д.Энхтуяа,  2017 Үндсэн хуулиар хүлээсэн хууль тогтоох болон гүйцэтгэх эрх мэдлийн дээд байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, харилцан хамаарлын шинжилгээ хийж, түүний үр дүнд тулгуурлан тэдгээрийн хоорондын харилцааны эрх мэдлийн хувиарлалт, хяналт, тэнцвэржилтийг хангахад шүүх эрх мэдлийн эрх зүйн зохицуулалтыг судалж үндэслэл бүхий санал дүгнэлт боловсруулах Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
25 "Төрийн өмчит хувьцаат компанийн Засаглал төсвийн орлого бүрдүүлэлтэд нөлөөлөх нь" судалгааны тайлан Багийн ахлагч:           УА-н менежментийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Д.Ганбаатар,                  Зөвлөх Я.Шуурав Судлаачид: УА-н менежментийн тэнхимийн ахлах багш П.Оюун-Эрдэнэ, Улаанбаатар сургуулийн багш, доктор Х.Сэлэнгэ 2017 Монгол Улсын Төрийн өмчит хувьцаат компанийн засаглалын зарчмуудын хэрэгжилтэнд үнэлгээ өгч, улсын төсөвт төрийн өмчит хувьцаат компаниудаас төвлөрүүлж буй аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хэмжээ компанийн засаглалаас хамаарч буй эсэхийг тодорхойлох үндсэн зорилготой. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
26 Төрийн Захиргааны байгууллага дахь гүйцэтгэлийн урирдлагын хэрэгжилт Багийн ахлагч: Доктор, дэд профессор, Төрийн албаны сургуулийн захирал Д.Байгал Судлаачид: Доктор, Төрийн удирдлагын тэнхмийн дэд профессор М.Амартүвшин, Доктор, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн ахлах багш Б.Цацралт, Магистр, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн ахлах багш Ц.Энхмандах, Магистр, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн ахлах багш М.Мөнхбаяр, Магистр, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн туслах ажилтан Е.Алиман 2017 Монгол Улсын төрийн захиргааны байгууллагад гүйцэтгэлийг төлөвлөж, хэрэгжүүлж, хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлж байгаа бодит нөхцөл байдлыг төрийн албанд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд судлан шинжилгээ хийж, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийн талаар дүгнэлт, санал, зөвлөмж боловсруулан гаргахад оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлсэн.
 Гүйцэтгэлийн удирдлагатай холбогдох бодлого, хууль, дүрэм, журмыг судлах, Гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийх,  Гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийн явцад гарсан ололт амжилт, туршлага сургамжийг нэгтгэн дүгнэлт өгөх,  Судалгааны үр дүнд үндэслэн санал, зөвлөмж боловсруулах
Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
27 "Монголчуудын үнэт зүйлсийг Шварцийн аргачлалаар тодорхойлсон нь" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: Сэтгэлзүй, судалгааны аргазүйн тэнхимийн багш, доктор Б.Хэрлэн Судлаачид: Сэтгэлзүй, судалгааны аргазүйн тэнхимийн доктор, профессор Ш.Түдэв, Сэтгэлзүй, судалгааны аргазүйн тэнхимийн эрхлэгч доктор, профессор Ч.Санжмятав 2017 Үндэсний соёлын хөрс сууринд үүсэж тэрэлсэн Монгол хүний уламжлалт үнэт зүйлс өнгөрсөн зууны 70-аад жилийн марксист үзэл суртлыг баримжаалсан үнэт зүйлс сүүлийн гучаад жил хэвшүүлэхээр зорьж байгаа либераль үзэл санааг баримжаалсан үнэт зүйлийн аль алиныг нь ямар нэг хэмжээгээр агуулсан байх магадлалтай өнөөгийн Монголчуудын үнэт зүйлийг шинжлэх ухааны хамтын нийгэмлэгт хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэгэн нийтлэг хэмжүүр болох Шварцийн аргачлалаар хэмжих дүгнэлт гаргах нь энэхүү судалгааны зорилго юм.   Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
28 Монгол Улсын засгийн газрын агентлаг   Судлаачид: Д.Цэдэв
Д.Байгал
Я.Бямбаяр
2017 Орчин үеийн агентлагийн нийтлэг шинж нь бие даалгах, эрх мэдэл олгох, гэрээгээр удирдах юм.  Агентлагийн эдгээр нийтлэг шинж хэрхэн хэрэгжих, агентлаг ямар байх нь тус агентлагийн гүйцэтгэж буй чиг үүрэг, үзүүлж буй үйлчилгээний онцлог, тухайн орны улс төрийн тогтолцоо, улс төр-захиргааны соёл, захиргааны тогтолцоо,  захиргааны шинэчлэлийн үйл явцаас хэрхэн хамааран төлөвшдөг болохыг тодорхойлсон. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
29 Нийгмийн дунд давхрааны төлөв байдал:Аймаг, сумын суурин өрхийн судалгаа Багийн ахлагч: нийгмийн удирдлагын тэнхимийн дэд профессор, доктор Б.Нарантулга,  Зөвлөх нийгмийн удирдлагын тэнхимийн захирал, доктор, профессор Саркытын Зульфикар Судлаачид: Нийгмийн удирдлагын тэнхимийн дэд профессор, доктор Э.Ариунаа,                   Нийгмийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш, докторант Ч.Баатар, Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхимийн ахлах багш, магистр Б.Ганзориг, Удирдахуйн ухааны сургуулийн сургалтын менежер, доктор, профессор Н.Наранчимэг, Нийгмийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор Ч.Эрдэнэчимэг 2018 Аймаг сумын төвийн дунд давхраанд хамаарах өрхийн төлөв байдлыг олон хэмжээст үзүүлэлтээр судалж, бодлогын түвшинд анхаарах үндсэн чиглэлийг тодруулахад судалгааны зорилго оршино. Судалгаааны хүрээн дэх зорилтуудад өрхийн хүн ам зүйн шинж эдийн засгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийх; Өрхийн амьдралын хэв маяг амьдралын сэтгэл ханамжийн судалгаа, дунд давхрааны өрхийн онцлог, цөм бүлэг, тогтвортой байдлыг тодорхойлох, аймаг сумын түвшинд дунд давхрааг дэмжих бодлогын үндсэн чиглэлийг тодруулах зорилт дэвшүүлсэн.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
30 "Парламентийн засаглалын үндсэн шинж- Нийтлэг жишиг, Монголын онцлог" судалгааны тайлан Багийн ахлагч:   Эрхзүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Ч.Энхбаатар Судлаачид: УА-н захирал, доктор, профессор  С.Зулпхар, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга, доктор П.Амаржаргал, Эрхзүйн тэнхимийн ахлах багш, докторант Р.Мухийт, Судалгааны туслах ажилтан Б.Алтанхорол 2018 Судалгааны баг парламентын засаглал бүхий гадаад улс  орнуудын онцлог, мөн чанарыг эрх зүй, улс төрийн үүднээс нээн илрүүлэх, өөрийн орны онцлогтой харьцуулан дүгнэлт өгөх, Үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хангахад ач тустай шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий санал, дүгнэлтийг боловсруулах зорилго тавьсан.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
31 "Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн үр дүнгийн шинжилгээ" судалгааны тайлан Багийн ахлагч Шинжлэх ухааны доктор, дэд профессор, Эдийн засаг санхүүгийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч Л.Ариунаа, Зөвлөх: Шинжлэх ухааны доктор, профессор, Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүн Л.Энхтайван Судлаачид: Магистр, Эдийн засаг, санхүүгийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш Б.Ариунтуул, Магистр, Эдийн засаг, санхүүгийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш Б.Ганзориг, Магистр, Эдийн засаг, санхүүгийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш Ш.Оюунцэцэг 2018 Монгол Улсын хүлээн авсан ХАЁТ-ийн хөгжилд үзүүлсэн үр нөлөө, түүнийг сайжруулахад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох зорилготой. ХАЁТ-н хөгжилд үзүүлсэн үр нөлөөний талаар онол, арга зүйг судлан судалгааны үзэл баримтлал тодорхойлох; Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй ХАЁТ-н удирдлага эрхзүйн орчинг судалж өнөөгийн байдлыг тодруулах; ХАЁТ-н үр нөлөөг нийт эдийн засаг болон сонгосон салбарын жишээгээр судалж, үр өгөөжид нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж шинжлэх зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
32 "Монголын бизнесийн байгууллагын хөгжлийн судалгаа" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: Доктор, дэд профессор С.Энхсайхан, Зөвлөх Гавьяат багш,  профессор Д.Цэрэндорж,  Судлаачид: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Д.Ганбаатар, доктор Г.Жаргал, ахлах багш, докторант Ц.Өнөржаргал, ажилтан магистр М.Нарантуяа 2018 Менежментийн ухаан,  микро эдийн засгийн харилцан уялдааны хүрээнд бизнесийн байгууллагын хөгжлийг тодорхойлох арга зүй, хэмжигдэхүүнийг тогтоон түүгээр Монголын бизнесийн байгууллагын хөгжлийн түвшинг тодорхойлно.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
33 "Төрийн албаны үнэт зүйлс" тулгамдаж буй асуудлууд- судалгааны тайлан   Багийн ахлагч: Доктор, судалгааны арга зүй, сэтгэлзүйн тэнхимийн дэд профессор Б.Хэрлэн Судлаачид: доктор, профессор, төрийн удирдлагын тэнхимийн багш Ш.Түдэв, доктор, профессор, судалгааны арга зүй, сэтгэл зүйн тэнхимийн эрхлэгч Ч.Санжмятав 2018   Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
34 "Төлөөллийн ардчилалын эрхзүйн суурь зарчимууд, тэдгээрийн хэрэгжилтийн талаарх иргэдийн үнэлгээ" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: УА-ын Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор О.Цэрэнчимэд,              Зөвлөх    Г.Чулуунбаатар Судлаачид: удирдлагын академийн захирал, доктор, профессор С.Зулпхар, удирдлагын академийн Эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Ч.Энхбаатар, удирдлагын академийн Бодлого, улс төр судлалын   
тэнхимийн багш, доктор, профессор П.Доржсүрэн, удирдлагын академийн Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, магистр Ё.Батсүх, удирдлагын академийн Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, магистр Д.Намхайдагва
2018 Энэхүү судалгааны зорилго нь л.Морлиногийн ардчиллын чанарын үнэлгээ, Freedom House-ийн ардчиллын индекс, жишиг стандартыг харгалзан Марк Бульманны ардчиллын барометрийн арга зүй, аргачиллыг үндэслэн Монгол улс дахь төлөөллийн ардчиллын эрх зүйн суурь зарчмуудын хэрэгжилтийн талаарх үнэлгээг иргэдийн ойлголт, төсөөллөөр тодорхойлоход оршино. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
35 "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний гүйцэтгэлийн судалгаа" судалгааны тайлан  Багийн ахлагч: УА-н Улсын салбарын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор Н.Болд  Судлаачид: УА-н хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш, доктор Б.Цацралт, УА-н Бодлого улс төр судлалын тэнхимийн ахлах багш, магистр Ё.Батсүх 2018 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний гүйцэтгэлийг хөгжлийн бодлого хөтөлбөрт хийсэн үнэлгээний тайланд Мета үнэлгээний арга, аргачлалд тулгуурлан үнэлж,  мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварт дүн шинжилгээ хийж цаашид ХШҮ-г хөгжүүлэн бэхжүүлэх талаарх санал зөвлөмж боловсруулах энэхүү судалгааны зорилго оршино.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
36 "Өндөр насны тэтгэврийн тогтолцооны өнөөгийн байдал" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: удирдлагын академийн улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн     багш, доктор, дэд профессор Б.Нарантулга Судлаачид: удирдлагын академийн улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн  багш, доктор, дэд профессор Ч.Эрдэнэчимэг, удирдлагын академийн улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор Э.Ариунаа, удирдлагын академийн Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхимийн ахлах багш, магистр Б.Ганзориг, удирдлагын академийн улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн     ажилтан, магистр, С.Наранцэцэг, 2019 Монгол улсын өндөр насны тэтгэврийн тогтолцооны өнөөгийн байдлыг бодлого, үйлчилгээ, үр дүнгийн уялдаа холбоонд, анхдагч шалгуураар судалж, дүн шинжилгээ хийхэд судалгааны зорилго оршино. Зорилгын хүрээнд:  Өндөр насны тэтгэврийн тогтолцоог судлах онол, үзэл баримтлал болон олон улсын туршлага, арга зүйг харьцуулан судлах,  өндөр насны тэтгэврийн тогтолцооны өнөөгийн байдлыг тогтвортой, тэгш, шударга, хүрэлцээт байдал гэсэн шалгуур үзүүлэлтээр судалж, нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодруулах, судалгааны үр дүнд тулгуурлан Монгол улсын өндөр насны тэтгэврийн тогтолцооны өнөөгийн төлвийг дүгнэж, тогтолцоог сайжруулахад чиглэсэн санал дэвшүүлэх зэрэг болно. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
37 "Төрийн Захиргааны албаны ёс зүйн хариуцлагын тогтолцоог үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нь" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: УА-н Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, академич Г.Чулуунбаатар,        Зөвлөх:                       МУ-н Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн, доктор, профессор С.Цэдэндамба,  Судлаачид: УА-н Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, доктор Ж.Жаргал, УА-н хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн багш, доктор Б.Цацралт, УА-н Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, магистр Д.Намхайдагва, УА-н докторант Б.Ганцоож, УА-н докторант Ц.Үүрийнтуяа   2019 Монгол Улсын төрийн захиргааны албаны ёс зүйн хариуцлагын тогтолцооны өнөөгийн байдлыг тоймлон гаргаж, түүний үйлчлэлийг үр дүнтэй болгох боломж арга замуудыг судлан илэрхийлэхэд оршино. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
38 "Монгол Улсад  хэрэгжүүлж буй Төсвийн зарлагын удирдлагын шинэчлэлт: туршлага, сорилт" судалгааны тайлан  Багийн ахлагч: Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхэмийн багш, доктор, профессор Л.Отгонтуяа,                   Зөвлөх: УА-н дэд захирал, доктор, дэд профессор Б.Баясгалан Судлаачид: Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхэмийн багш, доктор В.Данаасүрэн, Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхэмийн ахлах багш, магистр Б.Ганзориг, Гэрээт судлаач: УА-н сонсогч А.Алтангэрэл, Сангийн яамны төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын зөвлөх Т.Батсүх, туслах ажилтан: Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхимийн ажилтан Б.Баянжаргал  2019 Төсвийн зарлагын удирдлагын онол арга зүйд тулгуурлан Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төсвийн зарлагын удирдлагын шинэчлэлийн явц үр дүнг үнэлж, туршлага, сорилтыг тодорхойлон шинэчлэлийг цаашид үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмж боловсруулахад энэхүүү судалгааны ажлын зорилго оршино. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
39 Төрийн захиргааны байгууллагын хүний нөөцийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хийсэн судалгаа Багийн ахлагч: УА-ийн Төрийн албаны сургуулийн захирал, доктор, дэд профессор Д.Байгал Судлаачид: удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, доктор М.Баянмөнх, удирдлагын академийн улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор Ч.Эрдэнэчимэг, удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн багш, магистр Ц.Энхмандах,  удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн багш, магистр С.Мөнхнаран, удирдлагын академийн улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн ажилтан, магистр С.Наранцэцэг 2019 Монгол улсын төрийн албанд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн захиргааны байгууллагад боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа хүний нөөцийн хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж дүгнэлт, санал боловсруулан гаргах. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
40 "Монгол Улсын төрийн тогтолцоон дахь Ерөнхийлөгчийн байр суурь: Бүрэн эрхийн шинжилгээ" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: удирдлагын академийн Эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор Ч.Энхбаатар, Зөвлөх: Удирдлагын академийн захирал, доктор, профессор С.Зулпхар Судлаачид: удирдлагын академийн Эрх зүйн тэнхимийн багш, доктор,  дэд профессор А.Алтанзул, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор, дэд профессор П.Амаржаргал, удирдлагын академийн Эрх зүйн тэнхимийн багш докторант Р.Мухийт, доктор Г.Дугаржав,  удирдлагын академийн Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхимийн багш, докторант Б.Ариунтуул, 2019 Судалгааны баг Ерөнхийлөгч төрийн тогтолцоонд ямар байр суурьтай байдгийг түүний бүрэн эрхээр дамжуулан судлах, өөрийн орны онцлогтой харьцуулан дүгнэлт хийх, шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий санал, дүгнэлтийг боловсруулах зорилго тавьсан бөгөөд түүндээ хүрэхийн тулд дараах зорилтыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлсэн болно. Үүнд: Холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актууд, бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн,  Эрх мэдлийн хуваариалалт, хяналт, тэнцвэржилтийг хүрээнд Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн шинжилгээ хийсэн,  Парламентын засаглал бүхий гадаад улсад төрийн тэргүүн төрийн тогтолцоонд ямар байр суурьтай байдаг, ямар бүрэн эрх эдэлдгийг өөрийн орны онцлогтой харьцуулан шинжилж, дүгнэлт өгсөн. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
41 "Төрийн захиргааны байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэд хийсэн шинжилгээ" судалгааны тайлан  Багийн ахлагч: Доктор, Төрийн захиргааны тэнхмийн дэд профессор Т.Түмэнцогтоо,  Зөвлөх: Я.Бямбасүрэн,         Судлаачид : Доктор, Төрийн захиргааны тэнхмийн дэд профессор М.Амартүвшин, Доктор, Төрийн захиргааны тэнхмийн ахлах багш Ц.Дэлгэржаргал, Докторант, Төрийн захиргааны тэнхмийн туслах ажилтан М.Энхтуул, Магистрант, Удирдлага, сэтгэл зүйн тэнхмийн туслах ажилтан Б.Ууганцэцэг   2019 Судалгаа нь төрийн захиргааны төв буюу яам, засгийн газрын агентлагийн хүрээнд хийгдсэн. Мөн яам, агентлагийн стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлохдоо байгууллагын дотоод орчны хүчин зүйлсийг судлан үзлээ. Учир нь стратегийн чиглэлийн судлаач, эрдэмтдийн бүтээлээс үзэхэд стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг байгууллагын дотоод орчинтой түлхүү холбон авч үзсэн байна. Тухайлбал, Басел Шахин (2011)-ы тэмдэглэснээр “стратегийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хүндрэл учруулдаг зүйл нь гадаад орчноос илүү дотоод орчинтой холбоотой байдаг (Basel Shahin, 2011)” гэжээ. Энэ нь байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд гадаад орчны нөлөө байдаг хэдий ч байгууллагын дотоод орчин илүү чухал нөлөөтэй болохыг онцлон харуулсаныг илтгэж байна. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 

Төрийн албаны зөвлөлийн захиалгат судалгаа 

42 Төрийн албаны тухай хуульд нийцүүлэн бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулах Судлаач: Т.Оюунчиимэг         2020 Төрийн албаны тухай хуультай холбоотой хууль тогтоомжийн лавлагааг гарган, Монгол Улсын 45 хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг ТАТХ-тай харьцуулан зөрчил давхардал байгааг судалж, хуульд нийцүүлэх санал бэлтгэсэн. Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа холбогдох хуулийн зохих зүйл хэсэг, заалтыг нийцүүлэх үүднээс 60 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулан жагсаалтыг гаргаж танилцуулсан.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
43 Ёс зүйн зөвлөлийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чадавхыг сайжруулах судалгаа  Доктор /Ph.D/ А.Алтанзул    2021  Ёс зүйн зөвлөлийг чадавхжуулах зорилгоор ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам болон ёс зөрчлийг шийдвэрлэх процесс, шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлээ зөв гаргах талаар онол арга зүйн, практик ур чадвар олгох гарын авлага боловсруулах зорилготой юм. Ёс зүйн сургалтуудад зориулсан дасгал ажил, кейсыг боловсруулах асуудал нь зохиогчийн оюуны өмчийн эрхийн асуудал яригдах ч багшийн хувьд “Ёс зүйн зөвлөлүүд”-ээ чадавхжуулахын үүднээс өртөг тооцохгүйгээр нийтэд түгээх, тэдэнд үлгэрчилсэн зөвлөгөө өгч ажилласан. Судалгааны явцад 35  кейс судалгаа,  78 ёс зүйн зөвлөлийн тогтоол эх хувиар 80 хуудас, захиргаа ба иргэний шүүхийн шийдвэр файлаар 50 ширхэг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгож ашигласан 15 хуудас  шийдвэрт дүн шинжилгээ хийж  60 хуудас бүхий гарын авлагыг боловсруулан ажилласан.    Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
44 “Хуульд заасан зарим үндэслэлээр төрийн захиргааны албан хаагчдыг төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан тохиолдлын судалгаа” Б.Батзориг                  /Хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор/   2021 Төрийн захиргааны байгууллагуудаас төрийн захиргааны албан хаагчийг Төрийн албаны тухай хуулийн    46 дугаар зүйлийн 46.2.4, 46.2.5, 47 дугаар зүйлийн 47.1.4 дэх заалтад заасан үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан захиргааны актын  хууль зүйн үндэслэл, хууль хэрэглээний практик, бусад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлж, цаашид төрийн захиргааны албан хаагчийг төрийн албанаас чөлөөлөх, халахад хуулийг зөв хэрэглэх,  хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол нь зөрчигдөхөөс сэргийлэхэд оршино. Төрийн байгууллагуудаас төрийн жинхэнэ албан хаагчийг ажлаас халахдаа Захиргааны акт гарсны дараагаар мэдэгдэх ажиллагааг 50 хувьтай байна. Харин захиргааны акт гарахаас өмнө эрх ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй албан тушаалтны зөрчил гаргах болсон шалтгаан нөхцөл, тухайн захиргааны актыг гаргахад ач холбогдол бүхий тайлбар, хүсэлтийг авалгүйгээр шийдвэрлэдэг нь ТАЗ-д үндэслэлгүй захиргааны акт гаргасан гэх үндэслэлээр гомдол гаргахад хүргэж байна. Судалгаагаар төрийн захиргааны албан хаагчийг ажлаас чөлөөлөх, халахдаа Төрийн албаны тухай хуулийн 46, 47 дугаар зүйлийг  46.1.1-ийг 46.2.5-тай сольж хэрэглэх, 46.2.4-ийг баримтлахдаа захиргааны албан хаагчийн хүсэлтийг тушаалын үндэслэх хэсэгт тусгахгүй байх, 47.1.2-г хэрэглэхдээ гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгагдаж байх хугацаанд нь буюу шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр гараагүй байхад ажлаас халах, 46.1.2-ийг 46.2.4-тэй сольж хэрэглэх зэрэг тохиолдол гарч байгаа нь судалгаанаарс харагдаж байна гэж дүгнэсэн.  Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
45 Монгол Улсын Төрийн албаны уламжлал, үнэт зүйлс (Түүхэн эх сурвалжид хийсэн шинжилгээ); Багийн ахлагч: УА-ын төрийн захиргааны тэнхимийн эрхлэгч,
профессор Я.Долгоржав        Зөвлөх С.Цэдэндамба доктор (Ph.D), профессор
Судлаачид:Т.Билэгсайхан доктор (Ph.D)
Ц.Үүрийнтуяа Удирдлагын академийн докторант
Х.Балжмаа Удирдлагын академийн докторант                              
2021 Монгол Улсын төрийн захиргааны хөгжлийн нэгдүгээр үед холбогдох түүхэн эх сурвалжид шинжилгээ хийх замаар төрийн албаны үнэт зүйлс, уламжлалыг захиргааны шинжлэх ухааны өнцгөөс судалж тодруулах зорилгоор судалгааг хийсэн. Судалгаа төрийн захиргааны хөгжлийн үе шатны талаар хийсэн их эрдэмтэн В.Вильсоны үечлэлийг өөрийн улсын захиргааны хөгжилд холбогдуулан авч үзэж хэрэглэхийн хамт энэ удаад, аливаа улсын төрийн захиргааны хөгжлийн анхных нь буюу “Хэмжээгүй эрхт засаг баригч-эзэд, хэмжээгүй эрхт дэглэмдээ нийцэж тохирсон захиргааны тогтолцоотой байсан үе”-тэй холбоотой судалгааг хийлээ.  Манай нийгэмд ноёлж байсан эрэист үзлээс улбаатайгаар өнөөгийн бидний үнэт зүйл гэж нэрлэж буй зүйлийг тэр үед эрдэнэ, эрхэмж эрмэлзлэл, эрхэм гэхчлэнгийн эр язгуурт үгээр голчлон нэрлэж байсныг тодруулж эрхэмж гэх нэр томьёог цаашид ч өвлүүлэн авч явах нь зүйтэй гэж үзэв.Бид: “эрхэмж гэдэг нь олон түмний сэтгэлийг эзэмдэн цагийг элээж, ноёлох хүчийг олсон итгэл бөгөөд хүний болон хүй олны үйл ажиллагааны өдөр тутмын болон алсын чигийг зааж тэдгээрээс өөр хоорондоо болон байгаль, нийгмийн бусад хүрээнд харилцах практик харилцааны хэм хэмжээг тохируулан тодорхой болгож, харьцангуй тогтвортой баримтлагдах зарчим болж байдаг байна. Үнэт зүйл-эрхэмжүүдээс улс төрийн хүрээний эрхэмж илүү чухал ач холбогдолтой зэргэмж, зиндаа өндөртэй байж бусад бүх зэрэглэлийн эрхэмжээ өөртөө захируулж байх учиртайг тодотгон улс төрийн хүрээн дэх эрхэмжийн сөргөлдөөн, мөргөлдөөний кейсээр харуулсан. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
46 Төрийн албаны албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн харьцуулсан судалгаа; Багийн ахлагч:УА-ын Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн
эрхлэгч, доктор М.Баянмөнхийн удирдсан судалгааны баг

Судлаачид:
Ч.Эрдэнэчимэг              Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын
тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор
Б.Нармандах                    Шихихутуг хууль зүйн их сургуулийн эрдэмтэн нарийн
бичгийн дарга, доктор, дэд профессор               Т.Сосорбарам                        ТАЗ-ийн Сонгон шалгаруулалтын газрын дарга
2021 Төрийн албаны тухай хууль болон Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн дээрх заалтыг харгалзан төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн тогтолцооны өнөөгийн байдлыг судлан шинжилж цаашид төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг оновчтой болгоход чиглэсэн арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, тодорхой санал дүгнэлтийг гаргах зорилгоор судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. Төрийн албаны тухай хуулиар төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг эрх бүхий байгууллага тогтоохоор заасан байдаг. Энэхүү судалгаагаар төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн талаарх үзэл баримтлал, гадаад улсуудын туршлага, албан тушаалын зэрэглэл тогтоох Bиллис cиcтем (Willis system)-ийн арга зүйг судалсны үндсэн дээр Монгол Улсын төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн тогтолцооны өнөөгийн байдлыг харьцуулан судалж дүгнэлт, санал гаргасан. Судалгааны үр дүнд тулгуурлан Монгол Улсын төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоохдоо 1) үүрэг хариуцлага, 2) мэдлэг чадвар, 3) хариуцан тайлагнах, 4) хяналт шалгалт гэсэн дөрвөн үндсэн бүрдэл хэсгийн хүрээнд багцлан авч үзэх боломжтой гэж дүгнэсэн. Төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг оновчтой тогтооход судалгаа, шинжилгээнд тулгуурлан энд дурдсан бүрдэл хэсгийн хүрээнд зааг ялгааг нь тодорхой гаргаж албан тушаалын босоо болон хэвтээ түвшинд нь харилцан уялдаатайгаар, тогтсон аргачлалыг ашиглах нь зүйтэй гэжээ. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 
47 Төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогын өнөөгийн байдал, харьцуулсан судалгаа Багийн ахлагч:  Удирдлагын академийн Удирдлага, сэтгэл зүйн тэнхимийн багш, доктор, профессор Ч.Санжмятав ахлагчтай судалгааны баг  Судлаачид: Удирдлага, сэтгэл зүйн тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор Б.Хэрлэн                                   Удирдлагын академийн докторант Н.Цэдэвсүрэн                        Удирдахуйн ухааны сургуулийн сургалтын ажилтан Б.Ууганцэцэг  Зөвлөх Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, доктор, профессор Д.Зүмбэрэллхам .     2021 Төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого зохицуулалтыг төрийн албаны шинэтгэлийн үе шатуудтай уялдуулан судалж, санал дүгнэлт гаргахад оршино. Төрийн удирдлагын онол арга зүйн хөгжлийн чиг хандлагыг авч үзвэл бюрократ онол, Улсын салбарын шинэ удирдлага (NPM), Сайн засаглал (Good governance) чиглэлээр эрчимтэй хөгжиж ирсэн байна. Сүүлийн үед хүний нөөцийн чиглэлээр хүмүүн капиталын менежментийн үзэл санаа түгэн дэлгэрч байна. Мэдлэгтэй, чадвартай, туршлагатай, зөв хандлагатай, эрүүл бие бялдартай, сэтгэл хангалуун ийм хүний нөөцтэй байх нь тухайн байгууллагадаа маш их үр ашиг бий болгодог нэн үнэтэй капитал юм. Байгууллагын төлөө чин сэтгэл зүтгэлээ зориулах хүний нөөцийг бий болгохын тулд хүнээ сургах, хөгжүүлэх, эрүүл мэндийг нь хамгаалах, цалин хөлсийг нь хангалттай өгөх зэргээр амьдралын чанарыг нь дээшлүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийх нь эргээд баялаг, нэмүү өртөг бүтээхэд шийдвэрлэх түлхэц болдог. Энэ үзэл баримтлал нь байгууллагад тогтвортой, мэргэшсэн, сэтгэлтэй хүний нөөцийг бүрдүүлэх санаа зорилгоороо мерит зарчимтай нягт уялдаатай юм. Ийм учраас төрийн албаны хүний нөөцийн зардлын өгөөж, үр шимийг нэмэгдүүлэхийн тулд өнөөгийн хүний нөөцийн удирдлагын зохицуулалт ямар байна вэ гэдэгт дүн шинжилгээ хийж, өнөөгийн төлөв байдлыг тодруулахыг тус судалгаа зорьсон юм. 2017 онд шинэчлэгдсэн ТАТХ-ийн үндсэн санаа, зорилгыг бодит практикт хэрэгжүүлэхэд эрхзүйн зохицуулалт болоод түүний хэрэгжүүлэлт аль алинд нь эргэж харах нягтлах асуудлууд байгаа нь харагдаж байна. Судалгааны тайлангийн дөрөвдүгээр бүлэгт хүний нөөцийн удирдлагын функцүүд тус бүрээр тодорхой авч үзсэн байгаа, түүнчлэн хүний нөөцийг удирдах төр засгийн институцүүдийн гүйцэтгэх эрх, үүргийн ялгаа заагийн талаар тодорхой авч үзсэн. Зохиогчийн зөвшөөрлөөр цахим хэлбэрээр 

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

21

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дугаар хуралдаан

21

01-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

21

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

21

01-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 1 дугаар хуралдаан

20

12-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 66 дугаар хуралдаан

20

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 65 дугаар хуралдаан

20

12-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 64 дугаар хуралдаан

20

12-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 62 дугаар хуралдаан

20

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 61 дугаар хуралдаан

20

12-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 60 дугаар хуралдаан

20

12-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 59 дугаар хуралдаан

20

12-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 58 дугаар хуралдаан

20

11-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 57 дугаар хуралдаан

20

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 56 дугаар хуралдаан

20

10-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 55 дугаар хуралдаан

20

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 54 дугаар хуралдаан

20

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 53 дугаар хуралдаан

20

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 52 дугаар хуралдаан

20

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 51 дугаар хуралдаан

20

09-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 50 дугаар хуралдаан

20

09-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 49 дугаар хуралдаан

20

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар хуралдаан

20

09-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

20

09-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

20

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

20

08-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дугаар хуралдаан

20

08-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

20

08-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

20

08-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дугаар хуралдаан

20

08-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

20

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

20

07-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

20

07-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

20

06-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

20

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

20

06-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 34 дугаар хуралдаан

20

06-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 33 дугаар хуралдаан

20

05-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаан

20

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 31 дугаар хуралдаан

20

05-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 29 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 28 дугаар хуралдаан

20

05-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 27 дугаар хуралдаан

20

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаан

20

05-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 25 дугаар хуралдаан

20

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 24 дүгээр хуралдаан

20

04-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаан

20

04-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаан

20

04-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 21 дүгээр хуралдаан

20

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 дугаар хуралдаан

20

04-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан

20

04-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 17 дугаар хуралдаан

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан