ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛҮҮДИЙН БҮРТГЭЛ /2003-2022/

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛҮҮДИЙН БҮРТГЭЛ /2003-2022/
2022.04.12                                                                                                                                                                                          Улаанбаатар хот
Д/д Судалгааны нэр Судалгааны ажлын
удирдагчийн нэр 
Судлаачдын
 нэр 
Судалгаа хийгдсэн
он 
Судалгааны товч агуулга 
1 Баг, сум хөгжүүлэх загвар
 боловсруулах
Монгол улсын гавъяат хуульч,
доктор, профессор  Б.Чимид 
Докторант Б.Баясгалан;
Докторант Г.Жаргал; 
 
2003 Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн дунд нэгж буюу “тулгуур” нэгжийн нийгэм, эдийн засгийн болон захиргаа эрх зүйн байдал,чадавхийг тоймчлон судалж цаашдын гүнзгийрүүлсэн судалгааны арга, аргачлалыг нарийвчлан боловсруулах зорилготойгоор хийгдсэн. Судалгааны ажлын явцад цуглуулсан мэдээллүүд нь ихэвчлэн сумдаас авсан эх материалын хуулбараас бүрдэж буй учир судалгаа, шинжилгээний ажлын зориулалтаар төдийгүй  Удирдлагын академид заагдаж буй нутгийн удирдлага, эрх зүйн чиглэлийн хичээлийн сургалтын материал бэлтгэх, нөхцөл байдлын шинжилгээний бодлого боловруулах зэрэгт гарын авлага болгон ашиглах боломжтой юм.  
2 Гүйцэтгэлийн удирдлагын
 хэрэгжилтийн байдал,
 хүрсэн үр дүнг тодорхойлох
Шинжлэх ухааны доктор,
 профессор Ш.Батсүх
Х.Шаандар- Төрийн албаны зөвлөлийн ахлах референт;
 Я.Бямбаяр-Удирдлагын Академийн Удирдлагын Коллежийн захирал;
 Д.Байгал- Удирдлагын Академийн Төрийн удирдлагын тэнхмийн ахлах багш;  
2005 Энэхүү судалгааны зорилго нь Монголын захиргааны шинэчлэлийн хүрээнд гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийг шинжилж, ололт амжилт, алдаа дутагдал, тулгарч буй асуудлуудыг илрүүлэн томъѐолж, цаашдын хандлагын талаар зөвлөмж боловсруулах замаар гүйцэтгэлийн удирдлагыг онол, арга зүйн үндэслэлтэйгээр амжилттай хэрэгжүүлэхэд нь Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлд туслалцаа үзүүлэхэд оршино.
Судалгааг яам, агентлаг, аймгийн түвшинд хийсэн бөгөөд дараах байгууллагуудыг сонгон авч явуулсан.
1. Яам - Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам
2. Агентлаг - Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар
3. Аймаг, сум - Булган аймгийн ЗДТГ - Хишиг-Өндөр сумын ЗДТГ, эмнэлэг, сургууль  зэрэг юм.
 
3 Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны
байгууллагын чиг үүргийн шинжилгээ
    2006 Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн ерөнхий шинжилгээ хийж, тэдгээрийн уялдаа холбоог хангах, давхардал хийдэгдлийг арилгах, чиг үүргийг үе шаттай боловсронгуй болгох замаар манай улсын хөгжлийн гол асуудлыг шийдвэрлэх хүчин зүйл болгох, Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратегийн хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтыг тогтоосон хугацаанд амжиж хангах, Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн шинжилгээг Дэлхийн банкны шинжээчдийн боловсруулсан аргачлалаар хийж, түүний үр дүнд тулгуурлан судалгаанд хамрагдсан байгууллагын чиг үүргийн уялдааг хангах, давхардал хийдэгдлийг арилгах, чиг үүргийг зохистой болгох арга замыг тодруулсан дүгнэлт хийж, санал зөвлөмж боловсруулах зорилго тавьсан.
4 Сумын хөгжлийн
шалгуур үзүүлэлтийг
тодорхойлох нь
Монгол улсын гавъяат хуульч,
доктор, профессор  Б.Чимид 
  2007  Сумын гол бүрдүүлбэр, оршин тогтнол, хөгжлийн байгаль-эдийн засаг-нийгмийн дотоод хүчин зүйл, тэнд хэрэгждэг нийтийн үйлчилгээний төрөл зүйл цар хэмжээ зэрэг бүхий л параметрийг судлан тооцсоны үндсэн дээр хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, Сумын зохистой хэмжээг тогтоосон эрдэм шинжилгээний зөвлөмжийг боловсруулахад судалгааны гол зорилго оршиж байв.
Энэ зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж шийдвэрлэхээр зорьсон. Үүнд:
I. Хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг харьцуулан үзэж сумын түвшний  үзүүлэлтийг тодорхойлох;
II. Сумын бүрдүүлбэр, оршин тогтнолын үндсүүд дээр тулгуурлан зохистой хэмжээг (нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хуваарь, байршил-байгаль-газар зүйн, хүн ам зүй, суурьшил, эдийн засгийн түвшин) орчинтой нь холбон тодорхойлох;
III. Сумын хөгжлийн хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлж ирсэн практикийн эерэг, сөрөг тал, өнөөгийн боломжийг тодорхойлох; 
IV. Засаг захиргааны зохион байгуулалтын бүтцийн байдал, нэгжүүдийн тоо, хил, цав, төвийн байршил, түүний үйлчилгээний чадавхи, төлөвшлийн байдалд үнэлгээ, дүгнэлт гаргах;
V. Сумын нийгэмшлийн хөгжлийн хандлагыг тодорхойлох  Энэ бүхэнд тулгуурлан сумын хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргаж, санал дүгнэлт боловсруулсан.                                         
5 Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн
 харилцааны эрх зүйн орчинд
 хийх шинжилгээ
 Доктор,  (Ph.D) профессор
Б. Уранцэцэг
Шинжлэх ухааны доктор Л. Баасан; 
Докторант С. Болормаа;
Докторант Э. Ариунаа; 
Магистр С. Гэрэлмаа; 
2007 Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн харилцааг
 төрийн алба тогтвортой байх, мэргэшсэн шинжтэй
байх зарчмын агуулгад нийцүүлэн хуульчлан
 зохицуулах эрх зүйн үндэслэгээг тодорхойлон
тогтооход судалгааны зорилго чиглэгдсэн.
Судалгааг удирдамжийн дагуу онол хууль зүйн ба практик гэсэн хоѐр үндсэн чиглэлээр дөрвөн ангиллын албан хаагчдын төлөөллийн хүрээнд хийсэн.  Практик судалгааг УБ хотод, орон нутагт гэсэн чиглэлээр  нийт 174 төрийн албан хаагч, захиргааны хэргийн 24 шүүгч, Увс, Баян-Өлгий, Хэнтий аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүд, эдгээр аймагт ажиллаж байгаа 89 төрийн албан хаагчийг хамруулан хийжээ.  Мөн Төрийн албаны төв зөвлөл, Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүх, УДШүүхийн Захиргааны хэргийн танхимын давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх хуралдаанаас 2003-2007 онд шийдвэрлэсэн Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын хөдөлмөрийн маргаан (163)-ын шийдвэрүүд дээр судалгаа хийсэн. УМХГазрын даргын 2007 онд гаргасан тушаалуудын (504) агуулгад шинжилгээ хийж үзсэн.  
6 Төрийн албан хаагчийн
сонирхлын зөрчил,
түүнийг шийдвэрлэх арга зам
Я.Бямбасүрэн  П.Доржсүрэн; 
 Б.Хэрлэн; 
 С.Зульфикар; 
Гэрээт судлаач: Б.Амартүвшин; 
2007 Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сонирхлын зөрчилд үл өртөн, төрийн буюу нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс ажил үүргээ гүйцэтгэдэг байх улс төр, эдийн засаг, нийгэм соѐлын болон эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх арга замын асуудлыг судлан боловсруулахад энэ судалгааны зорилго оршино. Судалгааны   хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлсэн болно. Үүнд: 1. Сонирхлын зөрчлийн судалгааны ойлголтын аппаратурыг нарийвчлан тодруулах; 2. Сонирхлын зөрчлийг судлах үзэл баримтлал болон институцийн, хуулийн, ѐс зүйн зохицуулалт хийдэг олон улсын туршлагаас судлах; 3. Монголын уламжлалт ѐс заншил, үнэлэмж, нийгмийн “жижиг” байдал нь сонирхлын зөрчлийн динамикт нөлөөлж буй эсэхийг тодруулах; 4. Монгол орны нөхцөлд сонирхлын зөрчил илэрч буй үндсэн хэлбэр, хүрээ, шалтгаан болон үр дагаврыг судлан тодруулах; 5. Сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, зохицуулах арга замын асуудлыг судлан боловсруулах зорилт  тавьсан. 
7 Төрийн албан хаагчийн
 Ёс зүйн хэм хэмжээний
эрх зүйн орчин,
түүнийг боловсронгуй
болгох хүрээнд хийх дүн шинжилгээ
Доктор (Ph.D) профессор
Р.Вандангомбо

Зөвлөх
Доктор (Sc.D) профессор
Ч.Энхбаатар
Доктор (Ph.D) профессор Ц.Пүрэв
Доктор (Ph.D) Т.Алтанзул
Магистр Д.Намхайдагва
2007  Төрийн албан хаагчийн албан ажилдаа мөрддөг ѐс зүйн дүрэм, зан төлвийн хэм хэмжээний талаархи эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино. 
Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг тавьж байна. Үүнд:  Төрийн албаны ѐс зүйн хэм хэмжээг зохицуулж буй эрх зүйн актуудад шинжилгээ хийж, хянах, хэрэгжүүлэх механизмыг судлан үзэх;  Төрийн албаны янз бүрийн байгууллагуудад иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хүнд суртал, авилгаас ангид болгох арга замын талаар албан хаагчдын санал авах; Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн асуудлаар гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, түүний хэрэгжилтэд төрийн албан хаагчдын хандах хандлагыг тодорхойлох;  Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн хэм хэмжээг зохицуулж буй гадаадын зарим орны туршлагыг өөрийн орныхтой харьцуулан судалж,  манай орны нөхцөлд хэрэгжүүлж болох стандарт жишгийг тодруулан гаргах; Төрийн албан хаагчдаас ѐс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, гарсан зөрчлийн байдалд анализ хийх;  Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн хэм хэмжээний эрх зүйн орчинг  боловсронгуй болгох асуудлаар захиалагч байгууллагад санал зөвлөмж гаргаж өгөх зэрэг болно. 
8 Төрийн албаны сургалтын
 хэрэгцээ сэдэвт судалгаа
    2008 Судалгааны хүрээнд өнөөгийн манай төрийн албан хаагчдын мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад тулгарч буй хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон, тэдгээрийг хангаж буй өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид боловсронгуй болгох арга замын асуудлыг судлан боловсруулах зорилго тавьсан болно.  
Тус зорилгын хүрээнд:
- төрийн жинхэнэ албан хаагчдын төрийн удирдлагын болон гадаад хэлний мэдлэг, мэдээллийн технологи ашиглах мэдлэг, чадварыг шинжлэн, төрийн албаны мэдлэг, мэргэшил, ур чадвараа дээшлүүлэх талаархи тэдний эрэлт хэрэгцээ, санаа бодлыг тандан судлах;
- төрийн жинхэнэ албан хаагчдынхаа мэргэшлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, үр дүн, өгөөжийг судлан тодорхойлж, төрийн албаны сургалтын өнөөгийн байдал, арга хэлбэр, үр өгөөжид дүн шинжилгээ хийх; 
- төрийн жинхэнэ албаны сургалтыг боловсронгуй болгох арга, хэлбэрийг тодорхойлох зорилтуудыг тавьсан болно. 
9 Төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагчийн төлөвшил:
 Өнөөгийн байдал хандлага 
Др.Проф.Д.Цэрэндорж
Зөвлөх судлаач: Др.Проф.
Ц.Самбаллхүндэв 
Доктор Р.Батмэнд;
Магистр  Д.Байгал;
Магистр Л.Буянжаргал;
2008  Энэхүү захиалгат судалгаа нь 3 бүлэг, 6 зүйлээс бүрдэх бөгөөд эхний бүлэгт төрийн захиргааны орчин үеийн хандлага, Монгол Улсын төрийн захиргааны шинэчлэлийн үзэл баримтлал, үйл явц, үр дүнгийн талаар онол, бодлогын шинжтэй асуудлыг тоймлон авч үзсэн ба хоѐрдугаар бүлэгт Төрийн албаны мөн чанар агуулга, Монгол Улсын төрийн албаны тогтолцоо, түүхэн сургамж, төрийн  захиргааны мэргэшсэн албанд тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтүүдийг судлан тогтоох оролдлого хийв.
Гуравдугаар бүлэг Монгол Улсын төрийн албаны өнөөгийн байдал, хүмүүн капиталын тойм, төрийн албаны мэргэшсэн байдлын үнэлгээ гэсэн нэртэй бөгөөд энэ асуудлын хүрээнд  манай улсын  төрийн захиргааны албаны бүтэц бүрэлдэхүүн, хүмүүн капиталын тойм, тэдгээрт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг санал асуулт,  баримт бичгийн шинжилгээ, мэргэжлийн шинжээчдийн үнэлгээ, фокус группийн ярилцлагын хэлбэрээр судалж дүн шинжилгээ хийв. 
Эцэст нь судалгааны дүнг нэгтгэн төрийн захиргааны албыг илүү мэргэшсэн болгож үр нөлөөг нь сайжруулах нөхцөл боломж, энэ талаар бодлогын түвшинд анхаарах асуудлуудыг санал, зөвлөмжийн хэлбэрээр гарган тавьсан болно.
10 Төрийн албаны стандартын зарим асуудал  Доктор(Sc.D). профессор Т.Сосорбарам
Зөвлөх: Доктор,профессор Т. Лхагва
 Доктор(Sc.D),профессор  Ч.Энхбаатар
Доктор, дэд профессор Ч. Санжмятав;  
 Доктор  Д. Батбаяр; 
 Магистр Б.Өнөбаатар;  
 Гэрээт ажилтан:
Докторант Д.Оргилон;                             Магистрант С.Сарангоо;                              Магистрант А.Алтай;
Магистрант  П.Баярмаа; 
2009 Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь төрийн албаны  явцад шинжилгээ хийж,   улсын хэмжээнд мөрдөх төрийн албаны стандартын асуудлаар зөвлөмж  боловсруулахад оршино.  
Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлсэн болно. Үүнд:
Төрийн албатай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журмыг судлах, харьцуулсан шинжилгээ хийх; Төрийн албаны хэрэгжиж байгаа байдалд  судалгаа, үнэлгээ хийх;Төрийн албаны талаар гадаад орны туршлага /эрх зүйн баримт бичгийг  судлах;Төрийн албыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулах;Төрийн албаны суурь стандартын талаар  санал /зөвлөмж/  боловсруулах зэрэг болно.
11 Нийгмийн халамжийн бодлогын үр нөлөө    Доктор, дэд профессор Л.Отгонтуяа
Зөвлөх : Удирдлагын академийн захирал, академич Г.Чулуунбаатар
Доктор, дэд профессор Г.Энхбаяр; 
Докторант Б.Нарантулга;
Докторант Ч.Баатар; 
 Гэрээт судлаач
доктор С.Зүльфикар; 
докторант Ц.Энхмандах; 
Магистр Д.Оюунцэцэг;
Магистр Наранчимэг; 
2009 Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол Улсын төрөөс нийгмийн халамжийн талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж, бодлогын үр нөлөөг тодруулан халамжийн бодлогыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн зөвлөмж гаргах юм.  
 Судалгааны зорилгыг хэрэгжүүлэхдээ дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан болно. Үүнд:
- Монгол улсын нийгмийн халамжийн бодлогын үзэл баримтлал, хамрах хүрээ, шинэчлэл, эрх зүйн зохицуулалтад харьцуулсан шинжилгээ хийх;
 - Нийгмийн халамжид төрөөс зарцуулсан хөрөнгийн бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалтын байдлыг судлах;
 -Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмж, үр нөлөөг шинжлэн  халамжийн бодлогод тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох;
- Нийгмийн халамжийн бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж гаргах зорилтууд хамаарна.
Харьцуулсан судалгааны хүрээнд шилжилтийн эдийн засагтай орнуудын нийгмийн халамжийн бодлогын үзэл баримтлал, шинэчлэлийн үйл явцыг харьцуулан судалсан болно. Орон нутаг дахь судалгааг бүс тус бүрээс нэг аймаг буюу Ховд, Архангай, Дорнод, Өмнөговь гэсэн 4 аймаг, Нийслэлийн Багануур, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийг сонгон авч явуулсан бөгөөд ганцаарчилсан ярилцлага, асуулга, бүлгийн   ярилцлага, баримт бичигт шинжилгээ хийх зэрэг аргуудыг хэрэглэв. 
12 Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадвар ажлын үр дүнд нөлөөлөх         2010  Төрийн албан хаагчид эрх үүргээ биелүүлэх, үйл  ажиллагаагаа явуулахад тэдний харилцааны ур чадвар  ямар харилцан хамааралтай байгаа хийгээд тэр нь  ажлын үр дүнд  хэрхэн нөлөөлж буйг судлан тодоруулахын зэрэгцээгээр цаашид уг асуудлаар судалгаа шинжилгээний хүрээнд болон практик амьдралд ямар зүйлийг авч хэрэгжүүлэх бодит шаардлага үүсэж буй, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал зөвлөмж боловсруулахад  оршино. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:
-Төрийн албан хаагчийн харилцааны ерөнхий ба тусгай чадварыг тодорхойлох;
-Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадварын өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийх;
-Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадвар ажлын үр дүнд хэрхэн нөлөөлж буйг судлах;
-Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур чадварыг сайжруулах зарим арга замыг тодорхойлох зэрэг болно.  
Судалгаанд 491 төрийн захиргааны албан хаагч, 580 иргэд нийт 1071 хүн хамрагдсан байна.
13 Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшилд шилжүүлэх нь  Доктор, профессор Д.Цэрэндорж
Зөвлөх: Ерөнхий сайдын зөвлөх (тухайн үеийн албан тушаалаар) доктор, профессор Б.Эрдэнэсүрэн,
УИХ-ын Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн түр хорооны зөвлөх С.Бэхбат

Доктор Л.Ариунаа;
Докторант Ж.Алтайбаатар;
Гэрээт судлаач:
Магистр Г.Батбилэгт; 
2009  Төр засгийн гүйцэтгэж байгаа зарим ажил үйлчилгээ, тэдгээрийн тодорхой чиг үүргийг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх арга зүйг тодорхойлон, үндэслэгээ гаргах зорилгоор  судалгааг хийсэн. Судалгааны онол арга зүйн хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн мөн чанар, агуулга, орчин үеийн арга, хэлбэрүүд, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны олон улсын туршлага, сургамж, Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын тогтоол, журам, хөтөлбөрүүдэд төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг хэрхэн тусгасныг тодруулж бодлого, хууль эрх зүйн болон санхүү эдийн засгийн орчныг судалж санал дүгнэлт боловсруулав. Мөн сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын Засгийн газраас энэ талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тэдгээрийн гүйцэтгэл, үр дүнгийн байдалд дүн шинжилгээ хийв.  Энэ хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, төрийн чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх ажил орон нутагт хэрхэн хэрэгжиж байгааг Ховд, Хэнтий, Өвөрхангай аймаг болон Улаанбаатар хотын жишээгээр судалж холбогдох яамд, орон нутгийн удирдлага, төрийн бус байгууллагуудын санал, дүгнэлтийг авч нэгтгэн цаашид хийх ажил, баримтлах бодлогын талаар зөвлөмж боловсрууллаа. 
14 "Монгол Улсын төрийн
байгуулалтын өнөөгийн
тогтолцоо, түүнийг цаашид төгөлдөржүүлэх боломж, арга зам" төслийн тайлан
Багийн ахлагч: Доктор, профессор Ч.Энхбаатар
Зөвлөх: Академич, доктор, профессор Г.Чулуунбаатар
Доктор, дэд профессор
С.Зүльфикар;
Доктор, дэд профессор А.Алтанзул;
Доктор Б.Батбаяр;
Магистр У.Эрдэнэзаяа;
2010  Үндсэн хуулиар тогтоосон төрийн дээд байгууллагуудын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, харилцан хамааралд шинжилгээ хийж, түүний үр дүнд тулгуурлан төрийн байгуулалтын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх, төрийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах арга замыг тодруулсан санал зөвлөмж гаргахад судалгааны зорилго оршино. Сэдвийн хүрээнд дараах үндсэн чиглэлээр судалгаа хийв: Монгол Улсын төрийн байгуулалтыг улсын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөл, онцлогтой уялдуулан гүнзгийрүүлэн судлах ач холбогдол бүхий асуудлыг тодорхойлж, судалгаа хийх үе шат, дэс дарааллыг нарийвчлан тогтоов. Үндсэн хуулийн болон дэлхийн сонгодог үзэл баримтлалын дагуу Монгол Улсын төрийн тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийв. Төрийн дээд байгууллагуудын үйл ажиллагааг шинжлэх замаар тэдгээрийн эрх мэдлийн хуваарилалтын өнөөгийн байдалд үнэлгээ, Монгол Улсын төрийн байгуулалтын өнөөгийн тогтолцоо, түүнийг цаашид төгөлдөржүүлэх боломж, арга зам 10 дүгнэлт өгөв. Төрийн байгууллагын өнөөгийн тогтолцоог төгөлдөржүүлэх арга замыг тодруулсан санал, зөвлөмж гаргав.
15 Нийгмийн аудитыг төрийн үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх арга зам   Багийн ахлагч: Доктор, профессор Ш.Түдэв Зөвлөх: Доктор, профессор Д.Цэрэндорж Доктор, дэд профессор С.Зульфикар;
Докторант Ч.Баатар;
Докторант М.Амартүвшин;
Докторант М.Баянмөнх;
Магистр Г.Пүрэвтогтох;
Магистр Б.Урангоо;
Магистрант Ц.Бум-Эрдэнэ;
2012 Судалгааны хүрээнд нийгмийн аудитын онол, арга зүй, туршлагыг судалж, төрийн үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх нийтлэг арга зүйг боловсруулах. 
16  "Төрийн албан хаагчдыг сэлгэн ажиллуулах боломж" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: доктор, профессор Б.Уранцэцэг  Гишүүд: 
Доктор А.Алтанзул;
Докторант Д:Байгал;
Докторант С.Ганцэцэг;
Докторант С.Болормаа;
2013 Төрийн албан хаагчдаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа нь нэг талаас, төрийн нийгэмд үзүүлэх нийтийн үйлчилгээ, нөгөө талаас, уг үйлчилгээг хүргэж буй хувь хүний хөдөлмөр (төрдөө зүтгэх, төрд алба хаших) гэсэн хоёр үндсэн шинжийг агуулдаг. Төрийн нийгэмд хэрэгжүүлэх нийтийн үйлчилгээ болох төрийн албаны үр нөлөө нь уг албыг залгуулж буй төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн чанар, чансаа, бүтээмж, хариуцлагаас шууд хамааралтай
17  "Төрийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагуудын чиг үүргийн шинжилгээ" судалгааны тайлан Багийн ахлагч: доктор, профессор Ш.Батсүх  Зөвлөх: академич Г.Чулуунбаатар  Судлаачид:
Доктор, дэд профессор Л.Отгонтуяа;
Доктор, профессор Д.Ганбаатар;
Докторант Ц.Энхмандах;
Докторант Р.Мухийт; 
Магистр Б.Ганцоож; 
Гэрээт судлаач Д.Хангал, П.Зоригтбаатар
2012 УИХ, ЗГ, яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны гүйцэтгэх чиг үүргийг сонгож авсан салбаруудаар гаргаж, чиг үүргийн хэрэгжилтийн байдалд судалгаа хийж, чиг үүргийн хуваарилалтыг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулахад чиглэнэ. Үүнд:  
Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулиудаас УИХ, Засгийн газар, төрийн захиргааны  байгууллага,  нутгийн  өөрөө  удирдах  болон  нутгийн удирдлагын байгууллагын чиг үүргийг түүвэрлэх, түүвэрлэсэн чиг үүргүүдийг бүлэглэх, шинжилгээ хийх;
Чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд дагаж мөрдөх үйл ажиллагааны хэм хэмжээг тогтоосон салбарын чиглэлээр гаргасан заавар, журам, дүрмийг судлах;
Тодорхой аймаг, дүүргийг хамруулан чиг үүргийн хэрэгжилтэд судалгаа хийх;
Төрийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагуудын чиг үүрэг, эрх мэдлийн заагийг тогтоох чиглэлээр холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, чиг үүргийн хуваарилалтыг боловсронгуй болгох талаар санал, зөвлөмж боловсруулах зэрэг зорилтууд хамаарна. 
18 "Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн сорилт, боломж" судалгааны тайлан     2016 Монгол улсад хэрэгжиж байгаа төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгч, сорилт, боломжийг тодорхойлох үндсэн зорилготой.                                                 Монгол улсын төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого, эрх зүйн орчныг тоймлох;
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн олон улсын туршлагыг судлах;
Монгол улс дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн өнөөгийн байдалд үнэлэлт өгөх;
Монгол улс дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн сорилт, боломжийг тодорхойлох зэрэг болно. 
19 Төрийн Захиргааны байгууллага дахь гүйцэтгэлийн урирдлагын хэрэгжилт Багийн ахлагч: Доктор, дэд профессор, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн эрхлэгч Д.Байгал Гишүүд:
Доктор, Төрийн удирдлагын тэнхмийн дэд профессор М.Амартүвшин;
Доктор, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн ахлах багш Б.Цацралт; 
Магистр, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн ахлах багш Ц.Энхмандах; 
Магистр, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхмийн ахлах багш М.Мөнхбаяр;
Магистр, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн туслах ажилтан Е.Алиман;
2017 Монгол Улсын төрийн захиргааны байгууллагад гүйцэтгэлийг төлөвлөж, хэрэгжүүлж, хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлж байгаа бодит нөхцөл байдлыг төрийн албанд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд судлан шинжилгээ хийж, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийн талаар дүгнэлт, санал, зөвлөмж боловсруулан гаргахад оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлсэн.
• Гүйцэтгэлийн удирдлагатай холбогдох бодлого, хууль, дүрэм, журмыг судлах
• Гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийх
• Гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгжилтийн явцад гарсан ололт амжилт, туршлага сургамжийг нэгтгэн дүгнэлт өгөх
• Судалгааны үр дүнд үндэслэн санал, зөвлөмж боловсруулах
20 Монгол Улсын засгийн газрын агентлаг Д.Цэдэв
Д.Байгал
Я.Бямбаяр
  2017 Орчин үеийн агентлагийн нийтлэг шинж нь бие даалгах,
эрх мэдэл олгох, гэрээгээр удирдах юм.  Агентлагийн эдгээр нийтлэг шинж хэрхэн хэрэгжих, агентлаг ямар байх нь тус агентлагийн гүйцэтгэж буй чиг үүрэг, үзүүлж буй үйлчилгээний
онцлог, тухайн орны улс төрийн тогтолцоо, улс төр-захиргааны соёл, захиргааны тогтолцоо,  захиргааны шинэчлэлийн үйл явцаас хэрхэн хамааран төлөвшдөг болохыг тодорхойлох 
21 Төрийн албаны үнэт зүйлс: Тулгамдаж буй асуудлууд    Багийн ахлагч: Доктор, Судалгааны арга зүй, сэтгэл зүйн тэнхэмийн  дэд профессор, Б.Хэрлэн  Гишүүд:
Төрийн удирдлагын тэнхимийн багш, доктор, профессор Ш.Түдэв;
Судалгааны арга зүй, сэтгэл зүйн тэнхэмийн эрхлэгч, доктор, профессор Ч.Санжмятав; 
2018  
22 "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний гүйцэтгэлийн судалгаа" судалгааны тайлан  Багийн ахлагч: УА-н Улсын салбарын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор Н.Болд  Судлаачид:
УА-н хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш, доктор Б.Цацралт;
УА-н Бодлого улс төр судлалын тэнхимийн ахлах багш, магистр Ё.Батсүх; 
2018 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний гүйцэтгэлийг хөгжлийн бодлого хөтөлбөрт хийсэн үнэлгээний тайланд Мета үнэлгээний арга, аргачлалд тулгуурлан үнэлж,  мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварт дүн шинжилгээ хийж цаашид ХШҮ-г хөгжүүлэн бэхжүүлэх талаарх санал зөвлөмж боловсруулах энэхүү судалгааны зорилго оршино. 
23 "Төрийн Захиргааны албаны ёс зүйн хариуцлагын тогтолцоог үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нь" судалгаанай тайлан Багийн ахлагч: УА-н Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, академич Г.Чулуунбаатар, МУ-н Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн, доктор, профессор С.Цэдэндамба,  Гишүүд:
УА-н Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, доктор Ж.Жаргал; 
УА-н хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн багш, доктор Б.Цацралт; 
УА-н Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, магистр Д.Намхайдагва;
УА-н докторант Б.Ганцоож; 
УА-н докторант Ц.Үүрийнтуяа;   
2019 Монгол Улсын төрийн захиргааны албаны ёс зүйн хариуцлагын тогтолцооны өнөөгийн байдлыг тоймлон гаргаж, түүний үйлчлэлийг үр дүнтэй болгох боломж арга замуудыг судлан илэрхийлэхэд оршино.
24 Төрийн захиргааны байгууллагын хүний нөөцийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хийсэн судалгаа Удирдагч: Удирдлагын академийн төрийн албаны сургуулийн захирал, доктор, дэд профессор Д.Байгаль Судлаачид:
Удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, доктор М.Баянмөнх;
Удирдлагын академийн улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор Ч.Эрдэнэчимэг;
Удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн багш, магистр Ц.Энхмандах;
Удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн багш, магистр С.Мөнхнаран;
Удирдлагын академийн улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн ажилтан, магистр С.Наранцэцэг; 
2019 Монгол улсын төрийн албанд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн захиргааны байгууллагад боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа хүний нөөцийн хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж дүгнэлт, санал боловсруулан гаргах.
25 "Төрийн захиргааны байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэд хийсэн шинжилгээ" судалгааны тайлан  Багийн ахлагч: Доктор, Төрийн захиргааны тэнхмийн дэд профессор Т.Түмэнцогтоо,  Зөвлөх: Я.Бямбасүрэн,         Гишүүд:
Доктор, Төрийн захиргааны тэнхмийн дэд профессор М.Амартүвшин;
Доктор, Төрийн захиргааны тэнхмийн ахлах багш Ц.Дэлгэржаргал;
Докторант, Төрийн захиргааны тэнхмийн туслах ажилтан М.Энхтуул;
Магистрант, Удирдлага, сэтгэл зүйн тэнхмийн туслах ажилтан Б.Ууганцэцэг;   
2019 Судалгаа нь төрийн захиргааны төв буюу яам, засгийн газрын агентлагийн хүрээнд хийгдсэн. Мөн яам, агентлагийн стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлохдоо байгууллагын дотоод орчны хүчин зүйлсийг судлан үзлээ. Учир нь стратегийн чиглэлийн судлаач, эрдэмтдийн бүтээлээс үзэхэд стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг байгууллагын дотоод орчинтой түлхүү холбон авч үзсэн байна. Тухайлбал, Басел Шахин (2011)-ы тэмдэглэснээр “стратегийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хүндрэл учруулдаг зүйл нь гадаад орчноос илүү дотоод орчинтой холбоотой байдаг (Basel Shahin, 2011)” гэжээ. Энэ нь байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд гадаад орчны нөлөө байдаг хэдий ч байгууллагын дотоод орчин илүү чухал нөлөөтэй болохыг онцлон харуулсаныг илтгэж байна.
26 Цахим засаглалын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын шинжилгээ Багийн ахлагч: Доктор, дэд профессор Я.Бямбасүрэн,
Зөвлөх: Доктор, дэд профессор Д.Байгал
Гишүүд: Доктор О.Цэрэнчимэд
Доктор Ж.Жаргал
Магистр Ж.Тамир
Магистр Ё.Батсүх
Магистр Б.Ариунтуул
Магистр Г.Од-Эрдэнэ
2020 Энэ судалгааны хүрээнд цахим засаглалын хөгжлийн бодлогын асуудлыг авч үзэх бөгөөд цахим засаглалыг тодорхойлохдоо 2001 оны дэлхийн банкны тодорхойлолтын агуулгын дагуу "Төр, иргэн, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах (нэг), төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх, эгэх хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, ил тод нээлттэй байдлыг хангах (хоёр), оролцогч талуудад чанартай үйлчилгээ үзүүлэх (гурав) төрийн эзэмшлийн МХХТ-ийн цогц системийг ашиглах" гэсэн өргөн утгаар нь авч үзсэн. Тодорхойлолтын дагуу Монгол Улсын цахим засаглалын бодлогын баримт бичгийн агуулгад бодлого зохицуулалтын 7-н хэмжээсээр шинжилгээ хийнэ. Дескриптив шинжилгээний үр дүнг үндэслэн бодлого хоорондын уялдааг судлах, түүнээс үүдэлтэй хэрэгжилтэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодруулах зорилгоор экспертүүдтэй ярилцлага хийж дүгнэлт гаргах нь судалгааны гол зорилго болно. 
27 Төрийн захиргааны албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх зарчмын хэрэгжилтэд хийсэн судалгаа Багийн ахлагч: Доктор, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч М.Баянмөнх,
Зөвлөх: Доктор, профессор, Удирдлагын академийн дэд захирал Д.Цэдэв,
Доктор, профессор, Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Д.Зүмбэрэллхам
Гишүүд: Доктор, дэд профессор, Төрийн албаны сургуулийн захирал Д.Байгал
Магистр, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш Ц.Энхмандах
Магистр, Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн туслах ажилтан Д.Ганди
2020 Энэхүү судалгаагаар төрийн захиргааны албан тушаалд дэвшүүлэх зарчмын хэрэгжилтийг хангахад эрх зүйн зохицуулалт; албан тушаалын ангилал; зэрэглэлийн тогтолцоо; албан тушаалд тавигдах мэдлэг чадварын шаардлага; гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоо; төрийн албан хаагчийн сургалтын бодлого, тогтолцоо зэрэг хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн чиг үүргүүд нь хэрхэн уялдаж байгаад дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт, санал гаргасан. 
28 Монгол Улсын Төрийн байгуулалд шүүх эрх мэдлийн эзлэх байр суурь Багийн ахлагч: Доктор, профессор, Эрх зүйн тэнхимийн багш Ч.Энхбаатар Гишүүд: Доктор, дэд профессор, Эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч А.Алтанзул
Докторант, Эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш Р.Мухийт
Магистр, Эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш С.Ганцэцэг
Судалгааны зохицуулагч, Эрх зүйн тэнхимийн ажилтан Ж.Итгэл
2020 Энэ судалгааны ажлаар шүүхийн бие даасан байдлын түүхэн хөгжлийн динамикаар дамжуулан шүүхийн бие даасан байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг харуулахыг зорьсон. Хяналт тэнцлийн элементийг хэрхэн тогтоосноос хамааран бодит тодорхой харилцаанд төрийн аль нэг дээд байгууллагын оролцоо давамгайлах байдал гардаг. Үүнийг шүүх эрх мэдлийн бие даасан байдалд сөрөг нөлөө бүхий үзэгдэл болгосон эсэхийг УИХ ба шүүх эрх мэдэл, Ерөнхийлөгч ба шүүх эрх мэдэл, Засгийн газар ба шүүх эрх мэдэл, Үндсэн хуулийн цэц ба шүүх эрх мэдэл гэсэн хүрээнд хяналт-тэнцлийн аспектээр авч үзсэн. 
29 Төрийн захиргааны албан хаагчийн мотивацын өнөөгийн байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгааны тайлан Удирдлагын академи-Судалгааны төв   2020 Төрийн захиргааны албан хаагчдын мотивацыг бүрдэл хэсгүүдээр тодорхойлох арга зүйг боловсруулан ашиглах, мотивацид нөлөөлөх хүчин зүйлийг эрэмбэлэн гаргаж, эдгээрийн болон мотивацын потенциал хоорондын хамаарлыг судлах зорилтуудын хүрээнд ажилласан. 
30 "Иргэдийн оролцооны талаарх төрийн албан хаагч болон иргэдийн ойлголт, хандлагад хийсэн шинжилгээ" Орон нутгийн түвшинд,
Судалгааны тайлан
Багийн ахлагч: Доктор (Sc.D), профессор, Удирдлагын академийн дэд захирал Ш.Батсүх
Зөвлөх: Шинжлэх ухааны академийн Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Академич Г.Чулуунбаатар
Гишүүд: Доктор, дэд профессор, Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн эрхлэгч О.Цэрэнчимэд
Удирдлагын академийн докторант Б.Ганцоож
Удирдлагын академийн магистрант Т.Ариунболд
2020 Судалгааг баримт бичгийн шинжилгээ, асуулга, кейс, судалгааны аргуудыг хосолмол байдлаар ашиглан гүйцэтгэж үр дүнг тусгасан. Судалгааны ажлын үр дүнд тулгуурлан бэлтгэсэн энэхүү тайланд иргэдийн оролцооны талаарх онол, үзэл баримтлалын тойм, түүнд үндэслэн боловсруулсан тус судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн, тоон болон чанарын аргаар цуглуулсан өгөгдөлд хийсэн шинжилгээний гол үр дүнгүүдийг нэгтгэн танилцуулсан. 
31 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогын үр дүнгийн шинжилгээ Багийн ахлагч: Доктор, Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн дэд профессор Б.Нарантулга
Зөвлөх: Доктор, профессор
Гишүүд: Ч.Эрдэнэчимэг, Доктор, дэд профессор, Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхим
Магистр, Удирдлагын академийн Эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш С.Ганцэцэг
Магистр, Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн ажилтан С.Наранцэцэг
2020 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төрийн бодлогын үр дүн, нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлж, бодлогын тулгамдсан асуудлыг тогтооход уг судалгааны зорилго оршино. 
32 Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн эдийн засагт гүйцэтгэх үүргийн шинжилгээ Удирдагч: Доктор, дэд профессор, Удирдлагын академийн дэд захирал Б.Баясгалан
Зөвлөх: Доктор, профессор, Удирдлагын академийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Я.Шуурав
Гишүүд: Доктор, Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн багш Б.Нарантуяа
Доктор, Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн багш П.Оюун-Эрдэнэ
Магистр, Удирдлагын академийн Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхимийн багш Б.Ганзориг
Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын магистрын хөтөлбөрийн сонсогч Э.Тэгшжаргал
Магистр, Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуулийн сургалтын ажилтан М.Нямхүү
2020 Судалгааг гүйцэтгэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн болон бодлогын баримт бичиг, гадаад дотоодын судлаачдын бүтээл зэрэг эх сурвалжид боловсруулалт хйиж төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн эдийн засгийн харилцаанд оролцох эрх зүйн зохицуулалтын тухайд шийдэл шаардсан асуудлыг тодорхойллоо. Мөн эдийн засгийн голлох салбаруудад төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн эзлэх байр суурь, төсвийн орлого бүрдүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө, хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоог үнэлж эдийн засагт гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлж дүгнэсэн ба судалгаанд үндэслэн санал, зөвлөмжийг боловсруулсан. 
33 Төрийн захиргааны албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ Багийн ахлагч:
Ж.Нарантуяа

Гэрээт зөвлөх:
Д.Байгал
Д.Балжинням
Гишүүд:
В.Данаасүрэн
П.Бямбасүрэн
Гэрээт туслах:
 А.Анхбаяр
Ө.Сувд
2021 Төрийн захиргааны төв байгууллагуудад боловсруулан хэрэгжүүлж буй сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгын бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах арга замыг тодорхойлж санал, зөвлөмж боловсруулан гаргахад уг судалгааны ажлын зорилго оршино.
Судалгааны асуулт:
1. Төрийн захаиргааны төв байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн бодлогын баримт бичиг нь сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээллийн агуулгын шаардлагыг ямар хэмжээнд хангасан байна вэ?
2. Төрийн захиргааны төв байгууллага нь сургалтын хөтөлбөртөө албан хаагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалт, хөгжлийн ямар арга, хэлбэрүүдийг тусган хэрэгжүүлж байна вэ?
Судалгааны зорилго, асуултын хүрээнд дэвшүүлж буй зорилтууд:
1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн сургалт, хөгжлийн талаар баримталж буй өнөөгийн бодлогыг судлах;
2. Сүүлийн үеийн хүний нөөцийн хөгжил, насанд хүрэгчдийн сургалтын онолын чиг хандлагыг судлах;
3. Төрийн захиргааны төв байгууллагын сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрт шинжилгээ хийх;
4. Төрийн захиргааны төв байгууллагын сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийг шинжилж, судалсны үнэдсэн дээр сайжруулах арга замыг санал болгоно.
34 Монгол Улсын Төрийн албаны үнэт зүйлс (эрхэмж), уламжлал Багийн ахлагч: Доктор (Ph.D), профессор Я.Долгоржав Гишүүд:
Доктор (Ph.D), профессор С.Цэдэндамба;
Доктор (Ph.D), Т.Билэгсайхан
Удирдлагын академийн докторант, Ц.Үүрийнтуяа
Удирдлагын академийн докторант, Х.Балжмаа
2021 Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол Улсын Төрийн захиргааны хөгжлийн нэгдүгээр үед холбогдох түүхэн эх сурвалжид шинжилгээ хийх замаар төрийн албаны үнэт зүйлс, уламжлалыг захиргааны шинжлэх ухааны өнцгаас судалж тодруулах зорилготой. Судалгааны зорилтууд:
1. Төрийн албаны  үнэт зүйлс ба тэдгээрт үнэнч байх явдалд баримталж байсан шалгуур байсан эсэхийг тодруулах;
2. Судлагдан буй үед холбогдох Төрийн албаны хүрээлэнд уламжлагдаж ирсэн зохион байгуулалтын бүтцийг тодруулах;
3. Монгол төрийн албан дахь эрх зүйн зохицуулалтын уламжлалыг гаргах;
4. Төрийн албан дахь уламжлал болсон ажил үүргийн хуваарилалтын уламжлалын онцлогийг гаргах;
5. Төрийн албанд хүмүүсийг сургаж боловсруулж байсан уламжлалыг тодруулах;
6. Төрийн албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн талаар тогтсон уламжлал байсан бол гаргаж ирэх;
7. Төрийн албаны ёслол, хүндэтгэлийн хүрээний уламжлалыг судалж гаргах;
8. Төрийн албаны хүрээнд хариуцлага, урамшууллын тогтолцоонд баримталж байсан уламжлалыг гаргах;
9. Төрийн алба, захиргааны зүгээс иргэддээ үүрэгжүүлж ирсэн уламжлалын бичиг баримтын судалгааг гаргах
35 Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа, зохицуулалтад хийсэн шинжилгээ Багийн ахлагч: Удирдлагын академийн Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхимийн багш  доктор, профессор Л.Отгонтуяа

Зөвлөх: Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч, академич Г.Чулуунбаатар
Гишүүд:
Удирдлагын академийн Эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор А.Алтанзул
Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор С.Энхсайхан
ЗГХЭГ-ын ОНУЗГ-ын дарга, Удирдлагын академийн докторант П.Зоригтбаатар
Удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн ажилтан, докторант М.Энхтуул
Гэрээт судлаач:
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга О.Мөнхбаяр
Туслах ажилтан:
Удирдлагын академийн Эдийн засаг, санхүүгийн тэнхимийн ажилтан Б.Сумъяа
2021 Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны нийцэл, уялдаа, зохицуулалтын өнөөгийн байдлыг чанарын судалгааны аргаар судалж, дүгнэн санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино. Судалгааны зорилгодоо хүрэхийн тулд дэвшүүлж буй зорилтууд:
1. Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа, холбоог хангах талаар хийгдсэн судалгааны бүтээлүүдийг судалж судлагдсан байдлыг тоймлох;
2. Монгол улс дахь төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын уялдаа холбоог зохицуулсан эрх зүйн актууд, бодлогын баримт бичгүүдэд контент шинжилгээ хийх;
3. Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын уялдаа холбоог зохицуулсан эрх зүйн актууд, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг сонгож авсан салбар, орон нутгийн жишээгээр бодит кейст тулгуурлан судалж, нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлох;
4. Нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллаж буй төрийн албан хаагчийн чадавх, хандлага нь захиргааны байгууллагуудын ажлын уялдаа зохицуулалтад нөлөөлж буй эсэхэд шинжилгээ хийх;
5. Судалгаанд тулгуурлан төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа, зохицуулалтын механизмыг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулах;
Судалгааны асуулт:
1. Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг хангахад эрх зүйн зохицуулалтын механизм дутагдаж байна уу?
2. Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа, зохицуулалтад удирдлага, зохион байгуулалт, төсөв санхүүгийн хүчин зүйл хэрхэн нөлөөлж байна вэ?
3. Захиргааны байгууллагуудын уялдаа зохицуулалт нь төрийн албан хаагчдын чадавх, хандлагаас хамаарч байна уу?
36 Төрийн захиргааны албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ Багийн ахлагч:
Ж.Нарантуяа

Гэрээт зөвлөх:
Д.Байгал
Д.Балжинням
Гишүүд:
В.Данаасүрэн
П.Бямбасүрэн
Гэрээт туслах:
 А.Анхбаяр
Ө.Сувд
2021 Төрийн захиргааны төв байгууллагуудад боловсруулан хэрэгжүүлж буй сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгын бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах арга замыг тодорхойлж санал, зөвлөмж боловсруулан гаргахад уг судалгааны ажлын зорилго оршино.
Судалгааны асуулт:
1. Төрийн захаиргааны төв байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн бодлогын баримт бичиг нь сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээллийн агуулгын шаардлагыг ямар хэмжээнд хангасан байна вэ?
2. Төрийн захиргааны төв байгууллага нь сургалтын хөтөлбөртөө албан хаагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалт, хөгжлийн ямар арга, хэлбэрүүдийг тусган хэрэгжүүлж байна вэ?
Судалгааны зорилго, асуултын хүрээнд дэвшүүлж буй зорилтууд:
1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн сургалт, хөгжлийн талаар баримталж буй өнөөгийн бодлогыг судлах;
2. Сүүлийн үеийн хүний нөөцийн хөгжил, насанд хүрэгчдийн сургалтын онолын чиг хандлагыг судлах;
3. Төрийн захиргааны төв байгууллагын сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрт шинжилгээ хийх;
4. Төрийн захиргааны төв байгууллагын сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийг шинжилж, судалсны үнэдсэн дээр сайжруулах арга замыг санал болгоно.
37 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хийсэн шинжилгээ Багийн удирдагч:
Удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн багш, доктор Ж.Алтайбаатар
Судлаачид:
Удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор Н.Цолмонтуяа
Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн багш, доктор, дэд профессор Ч.Эрдэнэчимэг
Судалгааны гэрээт ажилтан:
Удирдлагын академийн Судалгааны төвийн ахлах ажилтан, магистр Б.Ганцоож
Удирдлагын академийн Хүний нөөцийн удирдлагын тэнхимийн ажилтан, магистр М.Энхтуул
2021 Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт, ёс зүйн менежмнетийн дэд бүтцийн бүрдүүлэлтийн байдалд шинжилгээ хийж, ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлээр санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.
Судалгааны зорилт:
1. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг үнэлэх олон улсын туршлага, арга зүйг судлах;
2. Төрийн захиргааны байгууллагын ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийн төлөв байдал, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох;
3. Ёс зүйн менежментийн үзэл баримтлалд үндэслэн дүрмийн хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг болосвруулж, үнэлэх;
4. Судалгааны үр дүнд үндэслэн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлээр санал, зөвлөмж боловсруулах
Судалгааны асуулт:
1. Төрийн захиргааны байгууллагад албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх ёс зүйн менежментийн дэд бүтэц (удирдамж чиглэл, удирдлага, хяналт) бүрдсэн үү?
2. Ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүй, зан үйлд ямар нөлөө үзүүлж байна вэ?
38 Уул уурхайн үйл ажиллагааг нийгэм хүлээн зөвшөөрөх байдлын судалгаа Багийн ахлагч:
Удирдлагын академийн Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) О.Цэрэнчимэд

Багийн зөвлөх:
Удирдлагын академийн Судалгааны төвийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), профессор Ц.Баатартогтох
Гишүүд:
Удирдлагын академийн Удирдахуйн ухааны сургуулийн захирал доктор (Ph.D), дэд профессор Я.Бямбасүрэн
Удирдлагын академийн Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн багш, доктор (Ph.D) Ж.Жаргал
Ашигт малтмал газрын тосны газрын Уул уурхай, судалгааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, магистр Ц.Цэгц
  Удирдлагын академийн докторант Ж.Энхжаргал 
Удирдлагын академийн докторант Т.Халиун
2021 Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх нийгмийн лицензийг олж авахад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн харилцан хамаарлыг тодруулахад уг судалгааны ажлын зорилго чиглэгдэнэ.
Судалгааны зорилт:
1. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг судлах;
2. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх нийгмийн лицензийг олж авахад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлах;
3. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх нийгмийн лицензийг олж авахад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн харилцан хамааралт байдлыг судлах;
4. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх нийгмийн лицензийг олж авах үйл явц, иргэдийн уул уурхайд хандах хандлагын харилцан хамааралт байдлын өнөөгийн нөхцлийг тайлбарлахад чиглэгдэнэ.
Судалгааны асуулт:
1. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх нийгмийн лицензийг авах нь иргэдийн уул уурхайд хандах хандлагатай шууд хамааралтай байна уу?
2. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх нийгмийн лицензийг олж авахад нөлөөлөх гол хүчин зүйлс нь юу вэ?
3. Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх нийгмийн лицензэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн харилцан хамааралт байдал Монгол улсад ямар түвшинд байна вэ?
39 Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа /ажил, үйлчилгээ/-ны шинжилгээ Удирдлагын академийн багш нараас бүрдсэн ажлын хэсэг  1-р баг: Д.Байгал Ph.D
С.Ганцэцэг 
П.Оюун-Эрдэнэ    
Ё.Батсүх
2-р баг: Я.Бямбаяр  Ph.D
Ч.Баатар  
Б.Үүрцайх
П.Бямбасүрэн
3-р баг: М.Амартүвшин 
Б.Нарантулга   
Б.Ганзориг   
Г.Дулмаа
2022 Уг судалгааны ажил нь ЗГХЭГ-ын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 84 дүгээр тушаалаар байгуулсан төрийн байгууллагын зарим чиг үүрэг, үйлчилгээг мэргэжлийн төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх боломж, нөхцөлийг судалж, шийдэл бүхий санал боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг харгалзан 9 яам, эдгээр яамны салбарын холбогдох байгууллагуудыг хамруулан хийсэн.  Үүнд хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам, Эрчим хүчний яам хамрагдсан болно. 

Үйл явдал

Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм

Огноо Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан Хэлэлцэх
асуудал
Хуралдааны
тойм

21

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дугаар хуралдаан

21

01-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

21

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

21

01-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 1 дугаар хуралдаан

20

12-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 66 дугаар хуралдаан

20

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 65 дугаар хуралдаан

20

12-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 64 дугаар хуралдаан

20

12-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 62 дугаар хуралдаан

20

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 61 дугаар хуралдаан

20

12-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 60 дугаар хуралдаан

20

12-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 59 дугаар хуралдаан

20

12-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 58 дугаар хуралдаан

20

11-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 57 дугаар хуралдаан

20

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 56 дугаар хуралдаан

20

10-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 55 дугаар хуралдаан

20

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 54 дугаар хуралдаан

20

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 53 дугаар хуралдаан

20

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 52 дугаар хуралдаан

20

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 51 дугаар хуралдаан

20

09-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 50 дугаар хуралдаан

20

09-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 49 дугаар хуралдаан

20

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 48 дугаар хуралдаан

20

09-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

20

09-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

20

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

20

08-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дугаар хуралдаан

20

08-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

20

08-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

20

08-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дугаар хуралдаан

20

08-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

20

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

20

07-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

20

07-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

20

06-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

20

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

20

06-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 34 дугаар хуралдаан

20

06-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 33 дугаар хуралдаан

20

05-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 32 дугаар хуралдаан

20

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 31 дугаар хуралдаан

20

05-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 29 дугаар хуралдаан

20

05-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 28 дугаар хуралдаан

20

05-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 27 дугаар хуралдаан

20

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 26 дугаар хуралдаан

20

05-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 25 дугаар хуралдаан

20

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 24 дүгээр хуралдаан

20

04-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 23 дугаар хуралдаан

20

04-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 22 дугаар хуралдаан

20

04-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 21 дүгээр хуралдаан

20

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 дугаар хуралдаан

20

04-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 19 дүгээр хуралдаан

20

04-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 17 дугаар хуралдаан

20

03-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16 дугаар хуралдаан

20

03-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан

20

03-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 14 дүгээр хуралдаан

20

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 13 дугаар хуралдаан

20

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 12 дугаар хуралдаан

20

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 11 дүгээр хуралдаан

20

02-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан

20

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан

20

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан

20

01-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан

20

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан

20

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан

20

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан

20

01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан

20

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан

19

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаан

19

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан

19

12-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 45 дугаар хуралдаан

19

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 44 дүгээр хуралдаан

19

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан

19

11-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 42 дугаар хуралдаан

19

11-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 41 дүгээр хуралдаан

19

11-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 40 дугаар хуралдаан

19

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 39 дугаар хуралдаан

19

10-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 38 дугаар хуралдаан

19

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 37 дугаар хуралдаан

19

10-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 36 дугаар хуралдаан

19

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 35 дугаар хуралдаан

19

10-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

19

10-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

19

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

19

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

19

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

19

08-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

19

08-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

19

07-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

19

07-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

19

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

19

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

19

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

19

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

19

06-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

19

05-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

19

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

19

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

19

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

19

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

19

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

19

04-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

19

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

18

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

18

12-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

18

11-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

18

11-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

18

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

18

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

18

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

18

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

18

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

18

09-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

18

07-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

18

07-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

18

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

18

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

18

06-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

18

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

18

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

18

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

18

04-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

18

04-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

18

04-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

18

03-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

18

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

18

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

18

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

18

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

18

01-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

18

01-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

17

12-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

17

12-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

17

11-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

17

11-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

17

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

17

10-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

17

10-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

17

09-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

17

07-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

17

06-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

17

06-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

17

06-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

17

06-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

17

05-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

17

05-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

17

05-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

17

05-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

17

04-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

17

04-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

17

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

17

02-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

17

02-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

17

02-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

17

01-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

17

01-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

17

01-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

17

01-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

16

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 42-р хуралдаан

16

12-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 41-р хуралдаан

16

12-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 40-р хуралдаан

16

12-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 39-р хуралдаан

16

12-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

16

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

11-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

16

11-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

16

11-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

16

10-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

16

10-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

16

10-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

16

09-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

16

09-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

16

09-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

16

09-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

16

09-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

16

08-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

16

08-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

16

08-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

16

07-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

16

06-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

16

06-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

16

06-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

16

05-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

16

05-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

16

05-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

16

05-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

16

04-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

16

04-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

16

04-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

16

03-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

16

03-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

16

03-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

16

03-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

16

02-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

16

02-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

16

02-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

16

01-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

16

01-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

12-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 38-р хуралдаан

15

12-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

16

01-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

16

01-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

15

12-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

15

12-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

15

12-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

15

11-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

15

11-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

15

10-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

15

10-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

15

10-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

15

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

15

09-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

15

09-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

15

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

15

07-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

15

06-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

15

06-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

15

06-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

15

06-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

15

05-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

15

05-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

15

05-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

15

04-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

15

04-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

15

04-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

15

04-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

15

04-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

15

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

15

03-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

15

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

15

03-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

15

02-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

15

02-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

15

02-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

15

01-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

15

01-22

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

15

01-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

15

01-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан

14

12-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

14

12-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

14

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

14

12-04

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

14

11-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

14

11-13

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

14

11-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

14

10-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

14

10-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

14

10-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

14

10-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

14

10-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

14

09-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

14

09-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

14

08-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 23-р хуралдаан

14

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

14

07-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

14

06-19

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

14

06-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

14

06-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

14

05-15

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

14

05-08

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

14

05-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

14

04-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

14

04-10

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

14

04-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

14

03-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

14

03-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 09-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 08-р хуралдаан

14

03-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 07-р хуралдаан

14

02-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 06-р хуралдаан

14

02-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 05-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 04-р хуралдаан

14

01-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р хуралдаан

14

01-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 02-р хуралдаан

14

01-16

Төрийн албаны зөвлөлийн 01-р хуралдаан

13

12-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 37-р хуралдаан

13

12-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 36-р хуралдаан

13

12-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 35-р хуралдаан

13

12-05

Төрийн албаны зөвлөлийн 34-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 33-р хуралдаан

13

11-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 32-р хуралдаан

13

11-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 31-р хуралдаан

13

11-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 30-р хуралдаан

13

11-01

Төрийн албаны зөвлөлийн 29-р хуралдаан

13

10-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 28-р хуралдаан

13

10-03

Төрийн албаны зөвлөлийн 27-р хуралдаан

13

09-26

Төрийн албаны зөвлөлийн 26-р хуралдаан

13

09-12

Төрийн албаны зөвлөлийн 25-р хуралдаан

13

08-29

Төрийн албаны зөвлөлийн 24-р хуралдаан

13

07-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 22-р хуралдаан

13

06-27

Төрийн албаны зөвлөлийн 21-р хуралдаан

13

06-20

Төрийн албаны зөвлөлийн 20-р хуралдаан

13

06-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 19-р хуралдаан

13

06-06

Төрийн албаны зөвлөлийн 18-р хуралдаан

13

05-30

Төрийн албаны зөвлөлийн 17-р хуралдаан

13

05-23

Төрийн албаны зөвлөлийн 16-р хуралдаан

13

05-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 15-р хуралдаан

13

05-09

Төрийн албаны зөвлөлийн 14-р хуралдаан

13

05-02

Төрийн албаны зөвлөлийн 13-р хуралдаан

13

04-25

Төрийн албаны зөвлөлийн 12-р хуралдаан

13

04-18

Төрийн албаны зөвлөлийн 11-р хуралдаан

13

04-11

Төрийн албаны зөвлөлийн 10-р хуралдаан

13

03-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 9-р хуралдаан

13

03-21

Төрийн албаны зөвлөлийн 8-р хуралдаан

13

03-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 7-р хуралдаан

12

02-28

Төрийн албаны зөвлөлийн 6-р хуралдаан

12

02-14

Төрийн албаны зөвлөлийн 5-р хуралдаан

12

02-07

Төрийн албаны зөвлөлийн 4-р хуралдаан

12

01-31

Төрийн албаны зөвлөлийн 3-р хуралдаан

13

01-24

Төрийн албаны зөвлөлийн 2-р хуралдаан

13

01-17

Төрийн албаны зөвлөлийн 1-р хуралдаан